Zasady etyki

Standardy etycznego zachowania dla wszystkich stron zaangażowanych w publikację w czasopiśmie „Biografistyka Pedagogiczna”: autora, redaktora czasopisma i redakcji, recenzentów oraz wydawcę.

Wszystkie artykuły zgłoszone do publikacji w czasopiśmie „Biografistyka Pedagogiczna” są recenzowane pod kątem autentyczności, kwestii etycznych i przydatności.

OBOWIĄZKI REDAKCJI

Monitorowanie standardów etycznych:

Redakcja monitoruje standardy etyczne publikacji naukowych i podejmuje wszelkie możliwe środki przeciwko wszelkim nadużyciom związanym z publikacją.

Uczciwa gra:

Przedłożone manuskrypty są oceniane pod kątem zawartości intelektualnej bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, obywatelstwo lub ideologię polityczną.

Decyzje wydawnicze:

Redaktor jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji, który z nadesłanych artykułów powinien lub nie powinien zostać opublikowany. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu do publikacji opiera się na jego znaczeniu, oryginalności, przejrzystości i znaczeniu dla zakresu czasopisma.

Poufność:

Redaktor i członkowie redakcji muszą dopilnować, aby wszystkie materiały przedłożone do czasopisma pozostały poufne podczas przeglądu. Nie wolno im ujawniać żadnych informacji o przesłanym manuskrypcie żadnym osobom poza autorami, recenzentami, potencjalnymi recenzentami, innymi doradcami redakcyjnymi i wydawcą.

Ujawnianie i konflikt interesów:

Niepublikowane materiały ujawnione w przedłożonym manuskrypcie nie mogą być wykorzystywane przez redaktora i redakcję we własnych badaniach bez pisemnej zgody autorów. Redaktorzy zawsze wykluczają potrzeby biznesowe z pogwałcenia standardów intelektualnych i etycznych.

Utrzymanie integralności zapisu akademickiego:

Redaktorzy będą strzec integralności opublikowanego akademickiego zapisu, wydając poprawki i odwołania w razie potrzeby oraz dochodząc do podejrzeń lub domniemanego niewłaściwego prowadzenia badań i publikacji. Plagiat i oszukańcze dane są niedopuszczalne.

Redakcja zawsze jest gotowa opublikować poprawki, wyjaśnienia, wycofania i przeprosiny w razie potrzeby.

Wycofanie artykułów:

Redaktorzy czasopism rozważą wycofanie publikacji, jeśli:

  • mają wyraźny dowód, że wyniki są niewiarygodne, albo w wyniku niewłaściwego postępowania (np. wytwarzania danych), albo uczciwego błędu (np. błędnego obliczenia lub błędu eksperymentalnego)
  • ustalenia zostały wcześniej opublikowane w innym miejscu bez odpowiedniego odsyłacza, pozwolenia lub uzasadnienia (przypadki zbędnej publikacji)
  • stanowi plagiat lub zgłasza nieetyczne badania.

Zawiadomienie o wycofaniu powinno być powiązane z wycofanym artykułem (poprzez umieszczenie tytułu i autorów w nagłówku wycofania), wyraźnie zidentyfikować wycofany artykuł i określić, kto wycofuje artykuł. W informacjach o wycofywaniu należy zawsze podać powód (przyczyny) wycofania, aby odróżnić uczciwy błąd od niewłaściwego postępowania.

Złożone artykuły nie zostaną usunięte z drukowanych kopii czasopisma ani z archiwów elektronicznych, ale ich status schowany zostanie zaznaczony tak wyraźnie, jak to możliwe.

OBOWIĄZKI AUTORÓW

Standardy raportowania:

Autorzy raportów z oryginalnych badań powinni przedstawić dokładny opis wykonanej pracy oraz obiektywną dyskusję o jej znaczeniu. Dane podstawowe powinny być dokładnie przedstawione w artykule. Artykuł powinien zawierać wystarczającą ilość szczegółów i odnośników, aby umożliwić innym powielenie pracy. Wytwarzanie wyników i dokonywanie nieuczciwych lub niedokładnych stwierdzeń stanowi nieetyczne zachowanie i może spowodować odrzucenie lub wycofanie manuskryptu lub opublikowanego artykułu.

Oryginalność i plagiat:

Autorzy powinni upewnić się, że napisali całkowicie oryginalne prace, a jeśli autorzy wykorzystali pracę i / lub słowa innych, muszą być cytowane i oznaczone, skąd pochodzi cytowanie. Plagiat i oszukańcze dane są niedopuszczalne.

Zatrzymywanie dostępu do danych:

Autorzy mogą zostać poproszeni o dostarczenie nieprzetworzonych danych do przeglądu redakcyjnego, powinni być przygotowani do publicznego udostępnienia takich danych i powinni być przygotowani do zatrzymania takich danych przez odpowiedni czas po publikacji ich pracy.

Publikacja wielokrotna lub równoległa:

Autorzy nie powinni zasadniczo publikować manuskryptu opisującego zasadniczo to samo badanie w więcej niż jednym czasopiśmie. Przesyłanie tego samego rękopisu do więcej niż jednego dziennika jednocześnie stanowi nieetyczne zachowanie w zakresie publikowania i jest niedopuszczalne.

Autorstwo manuskryptu:

Autorstwo powinno być ograniczone do tych, którzy wnieśli znaczący wkład w koncepcję, projekt, wykonanie lub interpretację badania raportu. Wszyscy, którzy wnieśli wkład, powinni być wymienieni jako współautorzy.
Odpowiedni autor powinien upewnić się, że wszyscy właściwi współautorzy i żaden nieodpowiedni współautor nie są uwzględnieni w dokumencie, a także że wszyscy współautorzy obejrzeli i zatwierdzili ostateczną wersję pracy i zgodzili się na jej przekazanie do publikacji.

Uznanie źródeł:

Zawsze należy podać właściwe uznanie pracy innych. Autorzy powinni cytować publikacje, które miały wpływ na określenie zakresu zgłaszanej pracy.

Podstawowe błędy w opublikowanych pracach:

Gdy autor odkryje znaczący błąd lub niedokładność w swoim własnym opublikowanym dziele, obowiązkiem autora jest niezwłoczne powiadomienie redaktora lub wydawcy czasopisma i współpraca z redaktorem w celu wycofania lub poprawienia pracy.

 

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

Wkład w decyzje redakcyjne:

Recenzje partnerskie pomagają redaktorowi w podejmowaniu decyzji redakcyjnych, a także mogą pomóc autorom w ulepszeniu ich rękopisu.


Terminowość:

Każdy wybrany sędzia, który czuje się niewykwalifikowany do przeglądu badań zgłoszonych w rękopisie lub wie, że jego terminowa kontrola będzie niemożliwa, powinien powiadomić redaktora i usprawiedliwić się z procesu przeglądu.

Poufność:

Cały manuskrypt otrzymany do przeglądu musi być traktowany jako dokument poufny. Nie wolno ich pokazywać ani omawiać z innymi osobami, z wyjątkiem osób upoważnionych przez redaktora.

Standardy obiektywizmu:

Opinie powinny być prowadzone obiektywnie. Osobista krytyka autora jest niewłaściwa. Sędziowie powinni jasno wyrażać swoje poglądy za pomocą odpowiednich argumentów wspierających.

Uznanie źródeł:

Recenzenci powinni zidentyfikować odpowiednie opublikowane prace, które nie zostały wymienione przez autorów. Wszelkie znaczące podobieństwa lub nakładki między rozpatrywanym manuskryptem a jakimkolwiek innym opublikowanym dokumentem należy zgłaszać redaktorowi.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów:

Uprzywilejowane informacje lub pomysły uzyskane w wyniku wzajemnej oceny muszą być poufne i nie mogą służyć osobistej korzyści. Recenzenci nie powinni rozważać oceny rękopisów, w których występują konflikty interesów wynikające z relacji konkurencyjnych, współpracy lub innych relacji z żadnym z autorów, firm lub instytucji zaangażowanych w pisanie artykułu.