Papież pedagogów

Biografia Jana Pawła II jako źródło wiedzy na temat wychowania i samowychowania. Zarys problemu

Słowa kluczowe: autorytet, wychowanie integralne, samowychowanie, wartości, personalizm

Abstrakt

Życie Karola Wojtyły obfitowało w wiele wydarzeń wzniosłych i dramatycznych. Jego biografia miała znaczący wpływ na kształtowanie się poglądów tego myśliciela na temat człowieka i jego egzystencji. Stawiał on wysokie wymagania sobie i innym. Był i jest przykładem osoby, która skutecznie zmierzała ku świętości. Jako Jan Paweł II spotykał się z ludźmi z prawie wszystkich zakątków świata, prowadził z nimi dialog, nauczał, doradzał i napominał. Szczególne miejsce w jego sercu mieli reprezentanci młodego pokolenia, o których prawa zabiegał. Wielokrotnie wskazywał, że wychowanie jest najważniejszym zadaniem kultury i ma istotne znaczenie dla kształtowania stosunków społecznych.

            Nawiązując do faktów z życia Ojca Świętego, autorka poszukuje wskazówek dla teorii i praktyki edukacyjnej. Zachęca do refleksji na temat wychowania integralnego obejmującego rozwój ludzkiej osoby w wielu wymiarach (m. in. umysłowym, estetycznym, moralnym, religijnym, społecznym, patriotycznym, fizycznym i zdrowotnym). Losy i twórczość wielkiego Polaka od dziesięcioleci inspirują do podejmowania działań związanych z samodoskonaleniem oraz służbą Bogu i bliźniemu.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bilicki T., Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II, Kraków 2007.

Bocheński J.M., Logika i filozofia. Wybór pism, oprac. J. Parys, przeł. T. Baszniak i in., Warszawa 1993.

Cichoń W., Wartość, człowiek, wychowanie: zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej, Kraków 1996.

Człowiek integralny. Holistyczna wizja człowieczeństwa, red. H. Romanowska-Łakomy, H. Kędzierska, Warszawa 2009.

Jan Paweł II, Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1996.

Jan Paweł II, Dar i tajemnica, Kraków 2011.

Jan Paweł II, Homilia na Placu Niepodległości w Santo Domingo, 21 stycznia 1979, „Życie i Myśl”, 5 (1979) s. 21-22.

Jan Paweł II, Homilia podczas mszy świętej dla rodzin, Portugalia 1982, w: Jan Paweł II, Siła wiary i umysłu, wybór M.E. Bunson, przeł. A. Gomola, Poznań 1997, s. 39.

Jan Paweł II, List do rodzin 16, Rzym 1994.

Jan Paweł II, List Ojca Świętego Jana Pawła II do artystów, Watykan 1999.

Jan Paweł II, Miłość i odpowiedzialność. Studium etyczne, Lublin 1982.

Jan Paweł II, Osoba i czyn, Lublin 1985.

Jan Paweł II, Polska 1999: przemówienia i homilie, Warszawa 1999.

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005.

Jan Paweł II, Projekt życia. Wybór listów, Kraków 2006.

Jan Paweł II, Przemówienie na uniwersytecie w Padwie, 12 września 1982, w: Jan Paweł II, Wiara i kultura, Dokumenty. Przemówienia, homilie, Rzym–Lublin 1988, s. 163.

Jan Paweł II, Trwajcie… Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny. Przemówienia i homilie, oprac. A. Szafrańska, Warszawa 1988.

Pasterniak-Kobyłecka E., Edukacja aksjologiczna dziecka w środowiskach wychowawczych. Współczesne problemy, Kraków 2020.

Pasterniak-Kobyłecka E., Wspieranie kompetencji aksjologicznych dorastających uczniów jako jedno z podstawowych zadań nauczycieli współczesnej szkoły, w: Nauczyciel. Czas Przestrzeń. Szkoła. Zadania, funkcje, role dawniej i dziś, red. M. Kabat, E. Pasterniak-Kobyłecka, Zielona Góra–Poznań 2018, s. 59-68.

Weigel G., Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, przeł. M. Tarnowska i in., Kraków 2000.

Wojtyła K., Elementarz etyczny, Lublin 1983.

Wojtyła K., Osoba: podmiot i wspólnota, „Roczniki Filozoficzne”, 24 (1976) z. 2, s. 5-39.

Zuchewicz P., Jan Paweł II: „Będę szedł naprzód”, Kraków 2009.

Opublikowane
2021-12-16
Dział
Studia i rozprawy