Przewodnik na pograniczu wolności

Duszpasterz „z wolności” w więzieniu

Słowa kluczowe: więzienie, więźniowie, pracownicy więzienni, kapelani, rozwój wewnętrzny

Abstrakt

Celem artykułu jest pokazanie, że więzienie jest miejscem (przestrzenią) wzajemnego przenikania działalności i celów więźniów, pracowników więziennych i kapelanów. Autor: twierdzi, że każda z trzech grup może wykorzystać czas spędzony za ścianami więzienia w celu osobistego rozwoju. Twierdzi on, że jednostka penitencjarna jest określoną przestrzenią, ale jednocześnie jest szczególnie interesująca, ponieważ w tej przestrzeni biografie ludzkie są mieszane. Pokazuje, że pracownicy, strażnicy i kapelani są „więzieni” w pewien sposób, ale to doświadczenie może być bardzo ważne w ich rozwoju.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Dokumenty prawne

Kodeks karny wykonawczy (KKW), Dz. U. Nr 90, poz. 557, art. 53, §1.

Kodeks postępowania karnego (KPK), Dz. U. Nr 89, poz. 555.

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, Dz. U. 2010, nr 79 poz. 523.

Opracowania

Bedyński K., Duszpasterstwo więzienne w Polsce – zarys historyczny, Warszawa 1994.

Bieńkowski W., Biografistyka w badaniach nad książką, w: Książka polska w okresie zaborów: wybrane problemy metodologii i dydaktyki bibliologii, bibliotekoznawstwa i informatologii, red. M. Kocójowa, Kraków 1991.

Ciosek M., Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa 2001.

Franciszek, papież, Adhortacja Apostolska Evangelii Gaudium o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie, Rzym 2013.

Goffman E., Charakterystyka instytucji totalnych, w: Elementy teorii socjologicznych, Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, Warszawa 1975.

Górny J., Elementy indywidualizacji i humanizacji karania w rozwoju penitencjarystyki, Warszawa 1996.

Gruca A., Historię tworzą ludzie – biografistyka w badaniach Wiesława Bieńkowskiego, „Biblioteki, Informacja, książka: interdyscyplinarne badania i praktyka w xxi wieku”, 7 (2010).

Kuć M., Duszpasterstwo więzienne a indywidualizacja kary pozbawienia wolności, w: Duszpasterstwo więzienne w pracy penitencjarnej, red. J. Świtka, M. Kuć, Lublin 2007.

Lasocik Z., Praktyki religijne więźniów, Warszawa 1993.

Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Lublin 2006.

Łepkowski T., Biografistyka: żywotność, tradycjonalizm, nowoczesność, „Kwartalnik Historyczny”, 1973, z. 1.

Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003.

Michelis J. de, Opieka duszpasterska nad osobami pozbawionymi wolności, w: Udział osób duchownych w realizacji sprawiedliwości naprawczej i wykonywaniu kar kryminalnych, Warszawa 2004.

Możliwości wolontariatu w aresztach i zakładach karnych, red. T. Kamiński, A. Czarnocki, J. D. Pol, „Roczniki Naukowe Caritas”, 5 (2001).

Nikołajew J., Duszpasterstwo więzienne, tradycje, teraźniejszość, perspektywy, Lublin 2009.

Nikołajew J., Opieka religijna w więzieniu, w: Nauczanie Jana Pawła II do więźniów i służb penitencjarnych, red. J. Świtka, M. Kuć, Lublin 2006.

Nikołajew J., Specyfika duszpasterstwa więziennego w Polsce. Prezentacja badań własnych, „Teologia w Polsce”, 3 (2009) nr 1.

Pol J. D., „Bractwo Więzienne” w Polsce jako forma działania wolontariatu wśród więźniów, www.jandezyderiuszpol.pl, dostęp: 5.02.2015.

Pol J. D., Czy religia jest w więzieniu potrzebna?, w: Religia w procesie resocjalizacji, red. P. Gołdyn, Konin 2010.

Pol J. D., Resocjalizacja – posługa – ofiara. Wybrane przykłady więziennych losów duchownych, w: Non cesso gratias agere Deo et ho minibus: prace ofiarowane Ojcu dr. Anzelmowi Januszowi Szteinke OFM z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa i ponad 50-lecia pracy historyczno-pisarskiej, red. W. M. Michalczyk, C. M. Paczkowski, Kraków 2013.

Pol J. D., Więzienna szansa, Warszawa 2008.

Przesławski T., Służba Więzienna w Polsce. Administracja i podstawy działania, Warszawa 2012.

Przestrzeń edukacyjna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych, red. I. Surina, Kraków 2012.

Przybyliński S., Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej, Kraków 2006.

Śliwowski J., Kara pozbawienia wolności we współczesnym świecie. Rozważania penitencjarne i penologiczne, Warszawa 1981.

Opublikowane
2017-12-10
Dział
Studia i rozprawy