Wit Stwosz jako „figura autobiograficzna” Wincentego Pola

Słowa kluczowe: Wincenty Pol, poeta, powstanie styczniowe, autobiografia, poemat „Wit Stwosz”

Abstrakt

Wincenty Pol, człowiek pochodzenia niemiecko-francuskiego, bohaterski powstaniec listopadowy, uznany twórca poezji patriotycznej, więzień w 1846 r., mężczyzna tracący wzrok, na skutek pomówienia w 1851 r. został pozbawiony stanowiska profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, a jednocześnie nasiliła się krytyka jego poezji. W 1854 r. ukazał się jego poemat Wit Stwosz – autobiograficzne wyznanie ociemniałego geniusza średniowiecznego, a zarazem Polaka w obcej mu Norymberdze. Utrwaliło się odczytanie tego poematu jako autobiograficznej wypowiedzi samego Pola.
Nie ulega wątpliwości, że poemat jest poetycką adaptacją francuskiego gatunku biografii artysty, tzw. livret. Fikcjonalna fabuła poematu Pola skłania do poszukiwania „figury autobiograficznej” (Philippe Lejeune). Lecz taka interpretacja być może jest tu tylko wtórnym nałożeniem literackich stereotypów romantyzmu, czyli „literaturą w funkcji negatywnej” (Wolfgang Iser). W istocie bowiem u Pola nie to co aktualne i jednorazowe, nie „ja” jako uniwersum, lecz uniwersum sztuki i religii ma być kontemplowane.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Chrzanowski I., Skarga skrzywdzonego poety, w: tenże, Z epoki romantyzmu. Studia i szkice, Kraków [b.r.], s. 326–336.

Cwenk M., Pol, w: Encyklopedia katolicka, t. 15, Lublin 2011.

Galle H., Pol Wincenty, w: Wiek XIX. Sto lat myśli polskiej, red. B. Chlebowski i in., t. 6, Warszawa 1911.

Goethe J. W., Z mojego życia. Zmyślenie i prawda, przeł. A. Guttry, w: tenże, Dzieła wybrane, Warszawa 1983.

Janion M., Zmierzch romantyzmu, w: taż, Romantyzm. Studia o ideach i stylu, Warszawa 1969.

Kremer J., List VIII. Sztuka – wiara – filozofia, w: tenże, Wybór pism estetycznych, wprowadzenie, wyb., oprac. R. Kasperowicz, Kraków 2011.

Kubski G., „Moje to dzieło – jam ten ołtarz pisał…” Wschód w Zachodzie, „Wit Stwosz”, czyli sztuka chrześcijańska w ujęciu Wincentego Pola, w: Tradycje bizantyjskie. Romantyzm i inne epoki, red. E. Kasperski, O. Krysowski, Warszawa 2014, s. 135–136.

Lejeune P., Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, red. R. Lubas-Bartoszyńska, Kraków 2006.

Listy o ziemi naszej. Korespondencja Wincentego Pola z lat 1826–1872, zebrał, oprac., wstęp Z. Sudolski, Warszawa 2004.

Markowski M. P., Antropologia i literatura, „Teksty Drugie”, 2007, nr 6.

Namowicz T., Wstęp, w: Pisma teoretyczne niemieckich romantyków, oprac. T. Namowicz, Wrocław–Warszawa–Kraków 2000.

Pol W., Dzieła, t. 3, Mikołów – Częstochowa [b.r.].

Pol W., Mohort. Rapsod rycerski z podania, w: tenże, Dzieła, t. 3, Mikołów – Częstochowa [b.r.].

Pol W., Wit Stwosz. Poemat z pomników historycznych XV wieku, w: tenże, Dzieła […] wierszem i prozą, seria 1: Poezje, t. 1, Lwów 1875.

Poprzęcka M., Wizerunek mistrza, w: Ikonografia romantyczna, red. M. Poprzęcka, Warszawa 1977.

Straszewska M., Romantyzm, w: Literatura polska od średniowiecza do pozytywizmu, red. J. Z. Jakubowski, Warszawa 1974.

Opublikowane
2017-12-10
Dział
Studia i rozprawy