Wprowadzenie

  • Ryszard Skrzyniarz Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Słowa kluczowe: biografie, badanie biografii, biografie w pedagogice, uczenie się z biografii

Abstrakt

Spory na temat istnienia/wykorzystywania biografi i na gruncie pedagogiki i nauk o wychowaniu uwidaczniają, jak wielopłaszczyznowe jest podejście pedagogów do badań biografi cznych. Różnorodność tematów i ich ujęć, które ukazali autorzy artykułów zebranych w drugim tomie „Biografi styki Pedagogicznej”, tylko sygnalizują wielość problemów badawczych koncentrujących się wokół badania biografi i, uczenia się z niej i wychowania poprzez poznawanie losów zarówno tych, którzy żyli w poprzednich wiekach, jak i osób z naszego otoczenia i nas samych. Bogactwo zarówno podejść badawczych, jak i możliwości praktycznego wykorzystywania biografi i w szeroko pojętej pedagogii sprawiło, że redaktorzy zdecydowali się na ułożenie artykułów w tomie w porządku chronologiczno-problemowym. Układ taki daje możliwość przedstawienia ciągłości
pewnych podejść badawczych i wychowawczo-dydaktycznych wykorzystujących biografi ę, a jednocześnie ukazujących ich ewolucję.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2017-12-10
Dział
Wstęp