Wprowadzenie

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Andragogiczny wymiar wydarzeń osobistych i globalnych w badaniach biograficznych, red. O. Czerniawska, Łódź 2011.

Bieńkowski W., Biografistyka w badaniach nad książką, w: Książka polska w okresie zaborów, Kraków 1991.

Całek A., Biografia naukowa: od koncepcji do narracji. Interdyscyplinarność, teorie, metody badawcze, Kraków 2013.

Czerniawska O., Dlaczego czytam biografie?, w: w: Biografie i uczenie się, red. E. Dubas, J. Stelmaszczyk, Łódź 2015.

Czerniawska O., Nowe drogi w andragogice i gerontologii, Łódź 2011.

Demetrio D., Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie, przeł. A. Skolimowska, Kraków 2000.

Dominicé P., Uczyć się z życia. Biografia edukacyjna w edukacji dorosłych, Łódź 2006.

Dubas E., Andragogiczne badania biografii – zakresy, trudności, etyka badacza (wybrane aspekty), w: Biografie i uczenie się, red. E. Dubas, J. Stelmaszczyk, Łódź 2015.

Dubas E., Biograficzność w kontekście całożyciowego uczenia się, w: Biografie i uczenie się, red. E. Dubas, J. Stelmaszczyk, Łódź 2015.

Dubas E., Edukacja w andragogicznych badaniach biograficznych – biografia edukacyjna, w: Badanie biografii – źródła, metody, konteksty, red. R. Skrzyniarz, E. Krzewska, W. Zgłobicka-Gierut, Lublin 2014.

Dubas E., Refleksja autobiograficzna jako aktywność edukacyjna w kontekście całożyciowego uczenia się, w: Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych: Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa dorosłych, red. A. Fabiś, S. Kędziora, Mysłowice–Zakopane 2009.

Freud Z., Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci [Leonarda da Vinci wspomnienia z dzieciństwa], Leipzig–Wien 1910.

Karolewicz G., Biografistyka a pedagogika chrześcijańska, w: Wychowanie chrześcijańskie między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Lublin 2007, s. 220–229.

Karolewicz G., Potrzeba badań nad biografistyką pedagogiczną, Lublin 2002.

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1994.

Kuryluk E., Biografistyka makulaturowa, w: Badania biografii – źródła, metody, konteksty, red. R. Skrzyniarz, E. Krzewska, W. Zgłobicka-Gierut, Lublin 2014, s. 221–228.

Lalak D., Biografia, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Suplement A−Ż, Warszawa 2010.

Lalak D., Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej, Warszawa 2010.

Łepkowski T., Biografistyka: żywotność, tradycjonalizm, nowoczesność, „Kwartalnik Historyczny”, 1975, z. 1.

Majorek C., Biografia edukacyjna, w: Szlakami przeszłości i czasów współczesnych, red. K. Puchowski, J. Żerka, Gdańsk 1996, s. 178–187.

Majorek C., Rola badań biograficznych w rekonstrukcji dziejów oświaty i pedagogiki w Galicji, w: Galicja i jej dziedzictwo, t. 9: Biografie pedagogiczne, Rzeszów 1997, s. 11–24.

Nowak-Dziemianowicz M., Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacja sensów i znaczeń, Wrocław 2005.

Nowak-Dziemianowicz M., Podmiot w narracjach. Narracja, autobiografia, tożsamość, „Forum Oświatowe”, 2008, numer specjalny, s. 181–194.

Olinkiewicz E., K. Radzymińska, H. Styś, Język polski: słownik encyklopedyczny, Wrocław 1999.

Pedagogika, red. B. Milerski, B. Śliwerski, Warszawa 2000.

Pilch T., Encyklopedia XXI w., Warszawa 2004.

Plutarch. Żywoty równoległe, t. 1, wstęp i przekład K. Korus, komentarz L. Trzcionkowski, Warszawa 2004.

Richter B., Zagadnienia biografistyki współczesnej, „Nauka Polska”, 19 (1934).

Rostworowski E., Biografia, biogram, historia grup i pokoleń, „Kwartalnik Historyczny”, 1973, z. 2.

Rostworowski E., Biografistyka dziejów najnowszych, „Dzieje Najnowsze”, 1973, nr 3, s. 153–158.

Schütze F., Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej, „Studia Socjologiczne”, 1997, nr 1.

Szulakiewicz W., Biografistyka w polskiej historiografii edukacyjnej, w: Powiązania rodzinne wśród twórców polskiej teorii i praktyki edukacyjnej, red. W. Jamrożek, K. Kabacińska, K. Ratajczak, W. Szulakiewicz, Poznań 2007.

Szulakiewicz W., Biografistyka w polskiej historiografii edukacyjnej, w: Ideały wychowania i wzory osobowe narodu polskiego w xix i xx wieku, red. E. J. Kryńska, t. 1, Białystok 2006.

Thomas W., F. Znaniecki, Chłop polski w Europie i Ameryce, Warszawa 1976, wydanie oryginalne: Polish Peasant in Europe and America: Monograph of an Immigrant Group, t. 1–5, Boston 1918–1920.

Trzcionkowski L., Biografia starożytna – starożytność biografii, w: Biografia. Historiografia dawniej i dziś, red. R. Kasperowicz, E. Wolicka, Lublin 2005, s. 11–28.

Urbaniak-Zając D., Pedagogiczna perspektywa w badaniach biograficzno-narracyjnych, w: Narracja. Autobiografia. Etyka, red. L. Kochanowicz, R. Nahirny, R. Włodarczyk, Wrocław 2005.

Wawrzyniak J.K., K. Wypiorczyk-Przygoda, Pamięć i percepcja początku dorosłości w biografii osób starszych, w: Uczenie się z biografii Innych, red. E. Dubas, W. Świtalski, Łódź 2012.

Witwicki W., Wstęp, w: Eutyfron. Obrona Sokratesa. Kriton, Lwów 1920, wyd. 2, Kęty 2002.

Zajewski W., Biografistyka jako gatunek twórczości historiograficzne, „Czasy Nowożytne”, 8 (2000) s. 7–18.

Opublikowane
2016-11-30
Dział
Wstęp