„Wokół Uniwersytetu” – narracje emerytowanych pracowników uczelni o Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Wstęp do badań

Słowa kluczowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, badania biograficzne, dzieje uniwersytetu, wywiad biograficzny, emerytowany profesor

Abstrakt

...

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Borkowska U., Profesor Zygmunt Sułowski (1920–1995), „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, 38 (1995) nr 1/2, s. 137–140.

Dymnicka M., Od miejsca do nie-miejsca, „Acta Universitas Łodziensis. Folia Socjologica”, 36 (2011) s. 35–52.

Granatowski J.T., Niezwykły człowiek na trudne czasy: życie i działalność o. Tomasza Rostworowskiego SJ, Warszawa 2011.

Halbwasch M., Społeczne ramy pamięci, tłum. M. Król, Warszawa 2008.

Historia Lublina w zarysie 1317–1968, Historia Lublina w zarysie 1317–1968, red. H. Zins, Lublin 1972.

Karolewicz G., Ksiądz Idzi Benedykt Radziszewski 1871–1922, Lublin 1998.

Karolewicz G., Ksiądz Idzi Benedykt Radziszewski i jego dzieło – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2000.

Karolewicz G., W służbie „Deo et Patriae”: ks. Idzi Radziszewski (1871–1922) i ks. Antoni Słomkowski (1900–1982), „Ethos” 22 (2009) nr 1/2, s. 261–274.

Katolicki Uniwersytet Lubelski 75 lat w służbie Bogu i Ojczyźnie: album jubileuszowej wystawy, oprac. J. Szymik, współpr. J. Koziej, M. Wandrasza, zdjęcia S. Ciechan [et al.], Lublin 1994.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: 90 lat istnienia, red. G. Kramarek, E. Ziemann, Lublin 2008.

Katolicki Uniwersytet Lubelski: 50 lat istnienia i działalności, Lublin 1968; Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. M. Rechowicz, Lublin 1969.

Katolicki Uniwersytet Lubelski we wspomnieniach studentów z lat 1918–1925, wstęp i red. G. Karolewicz,

przedm. Z. Sułowski, Lublin 1978.

Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1925–1939: we wspomnieniach swoich pracowników i studentów, wstęp i red. G. Karolewicz, Lublin 1989.

Katolicki Uniwersytet Lubelski: wybrane zagadnienia z dziejów Uczelni: praca zbiorowa, red. G. Karolkiewicz, M. Zahajkiewicz, Z. Zieliński, Lublin 1992.

Kaźmierska K., Waniek K., Zysiak A., Opowiedzieć Uniwersytet. Łódź akademicka w biografiach wpisanych w losy Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.

Kochanek P., Prof. dr hab. Edward Zwolski – droga intelektualnego rozwoju i dorobek naukowo-literacki, „Vox Patrum”, 59 (2013) nr 33, s. 591–606.

Kranz T., Majdanek – poobozowe lieu de mémoire w przestrzeni miasta, w: Lubelskie miejsca pamięci w przestrzeni publicznej i edukacyjnej, red. M. Ausz [i in.], Lublin 2015, s. 113–128.

Nasz Uniwersytet. Wspomnienia pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, red. Z. Boglewska-Hulanicka, Warszawa 2016.

Nauka i wiara: 80 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Szostek, Lublin 1999.

Pięćdziesięciolecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: jedyny katolicki uniwersytet między Berlinem a Pekinem, Orchard Lake 1968.

Pomagał w sercach odnajdować Boga: sto i więcej wspomnień świadków życia ojca Tomasza Rostworowskiego SJ, oprac. T. Pronobis, S. J. Rostworowski, Lublin 2010.

Saryusz-Wolska M., Spotkania czasu z miejscem. Studia o pamięci i miastach, Warszawa 2011.

Skrzyniarz R., Wyższe uczelnie Lublina, ich fundatorzy, założyciele i pierwsi rektorzy, w: W służbie nauki, wychowania i wartości. Szkice biograficzne o lubelskim środowisku naukowym, red. R. Skrzyniarz, M. Łobacz, B. Borowska, Lublin 2015, s. 21–41.

Tyszka J., Demiurg prawie absolutny, „Notatnik Teatralny”, 11 (1996) s. 150–151.

Wodzianowska I., Petersburskie korzenie Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, 52 (2009) nr 4, s. 95–102.

Wrzeszcz M., Człowiek służby do zatracenia. Profesor Zygmunt Sułowski (1920–1995), w: W służbie nauki, wychowania i wartości. Szkice biograficzne o lubelskim środowisku naukowym, red. R. Skrzyniarz, M. Łobacz, B. Borowska, Lublin 2015, s. 283–293.

Zwierzchowski R., Profesor Antoni Maśliński, „Akcent” (Lublin), 17 (1996) nr 1, s. 211–213.

Dział
Materiały i źródła