„Czas i odległość, jakie znamy nie istnieją” – doświadczenia śmierci w biografii

Słowa kluczowe: biografia, wywiad narracyjny, choroba przewlekła, doświadczenie śmierci

Abstrakt

W artykule zostały ukazane i przeanalizowane przeżycia bohatera wywiadu ukazujące jego przeżycia związane z pogranicza życia i śmierci. Twierdzi on, że miał ich w swoim życiu wiele, jednak zostało omówionych tylko dziesięć obejmujących ponad trzydzieści lat jego życia: 1) ciemność i światło; 2) wyjście z ciała i spacer; 3) kule ognia i planety; 4) widok z kosmosu; 5) walka z szatanem; 6) ogarniająca ciemność i lęk; 7) przepaść i wysoka fala; 8) tonięcie; 9) ogród, kwiaty na łące; 10) niebieskie Jeruzalem. Wszystkie te przeżycia były również związanych z jego postawami, sposobem życia, wiarą w Boga i jej negacją.
Relacje zawierają również wartości pedagogiczne, ukazujące związek życia ludzkiego z dwoma istotnymi elementami tego doświadczenia, w którym są miłość wobec ludzi i zdobyta wiedza. Bohater po tych przeżyciach z pogranicza życia i śmierci zrozumiał, że: 1) życie nie kończy się wraz ze śmiercią; 2) Bóg istniej i jest on Ojcem miłosiernym; 3) najważniejsza jest miłość i szacunek wobec wszelkiego życia.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Braden G., Kod Boga. Boski pierwiastek w każdym z nas, Białystok 2012.

Brown M. H., Po drugiej stronie, przeł. M. H. Kotlarz, Gdańsk 2010, wyd. 2: przeł. M. Szerocki, Kraków 2013.

Browne M. T., Życie po śmierci, przeł. M. Kowalska, Warszawa 1997.

Bury M., Chronic Illness as Biographical Disruption, „Sociology of Healt and Illness”, 4 (1982) nr 2, s. 167–182.

Corbin J., A. L. Strauss, Accompaniments of Chronic Illness: Changes In Body, Self, Biography, and Biographical Time, w: Researche in the Sociology of Health Care. A Reesearch Annual. The Experience and Management of Chronic Illness, red. J. A. Roth, P. Conrad, Greenich-London 1987, s. 249–281.

Dubas E., Andragogiczne badania biografi i – zakresy, trudności, etyka badacza (wybrane aspekty), w: Biografie i uczenie się, red. E. Dubas, J. Stelmaszczyk, Łódź 2015, s. 32–47.

Dubas E., Biograficzność w kontekście całożyciowego uczenia się, w: Biografie i uczenie się, red. E. Dubas, J. Stelmaszczyk, Łódź 2015, s. 11–29.

Dubas E., Edukacja w andragogicznych badaniach biograficznych – biografia edukacyjna, w: Badanie biografii – źródła, metody, konteksty, red. R. Skrzyniarz, E. Krzewska, W. Zgłobicka-Gierut, Lublin 2014, s. 17–31.

Dubas E., Refleksja autobiograficzna jako aktywność edukacyjna w kontekście całożyciowego uczenia się, w: Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych: Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa dorosłych, red. A. Fabiś, S. Kędziora, Mysłowice-Zakopane 2009, s. 41–53.

Dubas E., Uczenie się z (własnej) biografii – wprowadzenie, w: Uczenie się z (własnej) biografii, red. E. Dubas, W. Świtalski, Łódź 2011, s. 5–9.

Golonka-Legut J., Uczenie się w perspektywie biograficzności. Perspektywa andragogiczna, „Rocznik Andragogiczny”, 22 (2015) s. 101–118.

Heller M., Bóg i geometria, gdy przestrzeń była bogiem, Kraków 2015.

Homer, Odyseja, tłum. L. Siemieński, Warszawa 2000.

Jakoby B., Drogi nieśmiertelności. Nowa wiedza o doświadczeniach z pogranicza życia i śmierci, przeł. T. A. Czarnawski, Warszawa 2012.

Kasperek A., Wolność spod znaku undergrandu. Duchowość (po)nowoczesna w perspektywie hermeneutyki kultury i socjologii religii, Kraków 2012.

Kozłowski M., Czas i nieskończoność. Rozważania o ludzkim trwaniu dla wierzących w Boga, Gdynia 2015.

Kübler-Ross E., Koło życia. Rozważania o życiu i umieraniu, tłum. J. Korpanty, Warszawa 2010.

Lanza R., Beyond Biocentrism: Rethinking Time, Space, Consciousness, and the Illusion of Death, Dallas 2016.

Long J., P. Perry, Evidence of the Afterlife. The Science of Near-Death Experiences, New York 210.

Mariańczyk K., Choroba nowotworowa jako element kształtujący biografię, w: Wzory i wzorce osobowe w biografistyce pedagogicznej, red. R. Skrzyniarz, M. Gajderowicz, T. Wach, Lublin 2013, s. 291–302.

Moody R. A., Życie po życiu, przeł. I. Doleżal-Nowicka, Warszawa 1979, 2008.

Randall L., Pukając do nieba bram. Jak fizyka pomaga zrozumieć wszechświat, Warszawa 2013.

Randall L., Ukryte wymiary wszechświata, przeł. B. Bieniok i E.L. Łokas, Warszawa 2012.

Rembierz M., Tropy transcendencji… Współczesne myślenie religijne wobec pluralizmu światopoglądowego i relacji międzykulturowych, „Świat i Słowo. Filologia – Nauki Społeczne – Filozofia – Teologia”, 2 (2014) s. 17–50.

Rymuszko M., Polskie życie po życiu. Relacje ludzi uratowanych ze stanu śmierci klinicznej, Warszawa 2004.

Semków J., Duchowy wymiar dorosłości antidotum na lęki egzystencjalne, „Edukacja Dorosłych”, 1 (2015) s. 69–79.

Skrzyniarz R., Biografia ruchoma, zmienna, niestabilna – przyszłość zmienia się w zależności od tego, jak patrzymy na przeszłość, w: Badania biografii – źródła, metody, konteksty, red. R. Skrzyniarz, E. Krzewska, W. Zgłobicka-Gierut, Lublin 2014, s. 85–95.

Skrzypek M., Perspektywa chorego w socjologii choroby przewlekłej. Ujęcie teoretyczne, ich ewolucja i recepcja, Lublin 2011.

Stone R., Życie po śmierci, przeł. M. Korusiewicz, Katowice 1999.

Strauss A. L., B. G. Gllaser i inni, Chronic Illness and the Quality of Life, Saint Luis 1975.

Szulakiewicz W., Andragogiki portret zbiorowy w kontekście dyskusji o sensie badań biograficznych, „Rocznik Andragogiczny”, 20 (2013) s. 254–265.

Wergiliusz, Eneida. Epopeja w dwunastu księgach, tłum. i oprac. I. Wieniewski, Kraków 1978.

Wilson I., Życie po śmierci, przeł. M. Glińska, Warszawa 1998.

Opublikowane
2016-11-30
Dział
Studia i rozprawy