Wyobcowania i wykluczenia w dynastii Piastów jako czynnik polityczny

Słowa kluczowe: dynastia Piastów, wykluczenie, wyobcowanie, średniowiecze, polityka dynastyczna

Abstrakt

Tematem artykułu jest ukazanie, jakie skutki polityczne pociągały za sobą wyobcowania i wykluczenia członków dynastii Piastów. Koncentruje się on na przedstawieniu traktowania dzieci z wcześniejszych małżeństw przez ojców oraz przez macochy. Prezentuje znaczenie wyobcowań i wykluczeń młodych dynastów dla losów średniowiecznego państwa.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Galli Anonymi cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum, wyd. K. Maleczyński, w: Monumenta Poloniae Historica. Seria Nowa, t. 2, Kraków 1952.

Kronika polska mistrza Wincentego Kadłubka, wyd. M. Plezia, w: Monumenta Poloniae Historica. Seria Nowa, t. 2, Kraków 1994.

Kronika polska, wyd. L. Ćwikliński, w: Monumenta Poloniae Historica. Seria Nowa, t. 3, Lwów 1878.

Z Damianiego żywotu św. Romualda, wyd. A. Bielowski, w: Monumenta Poloniae Historica, Lwów 1864.

Baran-Kozłowski W., Arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz (1199–1219). Działalność kościelna i polityczna, Poznań 2005.

Barbu Z., Problems of Historical Psychology, London 1960.

Barbu Z., Wprowadzenie do psychologii historycznej, Gdańsk 2003.

Benyskiewicz K., Książę Polski Władysław i Herman 1079–1102, Zielona Góra 2010.

Benyskiewicz K., Mieszko Bolesławowic 1069–1089. Źródła i tradycja historiograficzna, Kraków 2005.

Dworschatschek W., Władysław ii Wygnaniec, Wrocław 1998.

Dymkowski M., Między psychologią a historią. O roli złudzeń w dziejach, Warszawa 2000.

Grodecki R., Zbigniew książę Polski, w: Studja staropolskie ku czci Aleksandra Brücknera, Kraków 1928.

Hoffer P.C., Czy psychohistoria jest naprawdę historią?, w: Psyche i Klio. Historia w oczach psychohistoryków, wybór, przekład i wstęp T. Pawelec, Lublin 2002.

Jasiński K., Rodowód Piastów śląskich, Piastowie wrocławscy, legnicko-brzescy, świdniccy, ziębiccy, głogowscy, żagańscy, oleśniccy, opolscy, cieszyńscy i oświęcimscy, Kraków 2007.

Jasiński K., Rodowód pierwszych Piastów, Poznań 2004.

Kohut Th. A., Psychohistoria jako historia, w: Psyche i Klio. Historia w oczach psychohistoryków, wybór, przekład i wstęp T. Pawelec, Lublin 2002.

Krawiec A., Król bez korony. Władysław i Herman, książę Polski, Warszawa 2014.

Labuda G., Mieszko II król Polski (1025–1034). Czasy przełomu w dziejach państwa polskiego, Kraków 1992.

Labuda G., Zbygniew, w: Słownik starożytności słowiańskich, t. 7, Wrocław 1982.

Lelewel J., Polska wieków średnich, t. 4, Poznań 1851.

Łaguna S., Rodowód Piastów, „Kwartalnik Historyczny”, 11 (1897).

Maleczyński K., Bolesław III Krzywousty, Kraków 2010.

Mause L. de, Niezależność psychohistorii, w: Psyche i Klio. Historia w oczach psychohistoryków, wybór, przekład i wstęp T. Pawelec, Lublin 2002.

Mazlish B., Podejście psychohistoryczne, w: Psyche i Klio. Historia w oczach psychohistoryków, wybór, przekład i wstęp T. Pawelec, Lublin 2002.

Mika N., Mieszko, syn Władysława Wygnańca, książę raciborski i pan Krakowa – dzielnicowy władca Polski, Racibórz 2006.

Pac G., Kobiety z dynastii Piastów. Rola społeczna piastowskich żon i córek do połowy XII wieku – studium porównawcze, Toruń 2013.

Pawelec T., Wprowadzenie: psychohistoria w poszukiwaniu tożsamości, w: Psyche i Klio. Historia w oczach psychohistoryków, wybór, przekład i wstęp T. Pawelec, Lublin 2002.

Pelczar S., Władysław Odonic. Książę Wielkopolski, wygnaniec i protektor Kościoła (ok. 1193–1239), Kraków 2013.

Przybył M., Mieszko III Stary, Poznań 2002.

Przybył M., Władysław Laskonogi, książę wielkopolski 1202–1231, Poznań 1998.

Rosik S., Bolesław Krzywousty, Wrocław 2013.

Smolka S., Mieszko Stary i jego wiek, opr. i posłowiem opatrzył. J. Dobosz, Poznań 2011.

Spendel Z., Podmiotowość człowieka a psychologia historyczna, Katowice 1994.

Strzelczyk J., Bolesław Chrobry, Poznań 1999.

Strzelczyk J., Mieszko Pierwszy, Poznań 1999.

Szajnocha K., Bolesław Chrobry i odrodzenie się Polski za Władysława Łokietka. Dwa opowiadania historyczne, Lwów 1859.

Szczur S., Zmiany polityczne w Wielkopolsce w latach 1181–1195, „Roczniki Historyczne”, 46 (1980).

Śliwiński B., Bezprym. Pierworodny syn pierwszego króla Polski (986–zima/wiosna 1032), Kraków 2014.

Tyc T., Zbigniew i Bolesław, w: tenże, Z dziejów Wielkopolski i Pomorza. Wybór prac, red. i posłowie J.M. Piskorski, Poznań 1997.

Witkowski K., Władysław Odonic, książę wielkopolski (ok. 1190–1239), Kraków 2012.

Zakrzewski S., Bolesław Chrobry Wielki, Kraków 2006, s. 321–322.

Zakrzewski S., Mieszko i jako budowniczy państwa polskiego, Kraków 2006.

Zientara B., Bolesław Wysoki – tułacz, repatriant, malkontent. Przyczynek do dziejów politycznych Polski XII w., „Przegląd Historyczny”, 62 (1971).

Zientara B., Mieszko II, w: Poczet królów i książąt polskich, red. A. Garlicki, Warszawa 1998.

Opublikowane
2016-11-30
Dział
Studia i rozprawy