Władysław Tatarkiewicz – logos i ethos wychowawcy polskiej inteligencji

Słowa kluczowe: Władysław Tatarkiewicz, historia filozofii, etyka, biografia, tradycje narodowe i katolickie

Abstrakt

W artykule pragnę ukazać losy życiowe prof. Władysława Tatarkiewicza i ich wpływ na jego formację intelektualną, a także dokonywane przez niego wybory moralne, intelektualne. Był on wychowawcą i nauczycielem wielu polskich pokoleń intelektualistów, a jego opracowania z dziedziny etyki, historii filozofii oraz estetyki stanowią wielki skarb intelektualnej kultury polskiej. Do dnia dzisiejszego w kulturze polskiej mało znaną jest sprawa roli jaką w jego formacji intelektualnej odegrała religia katolicka i sama polska kultura narodowa. Droga życia profesora Władysław Tatarkiewicza była złożona, bogata, moralnie piękna, a w swojej treści osadzona w polskości i tradycji narodowej, katolickiej. Zasadniczą rolę w formacji Tatarkiewicza odegrało obok domu rodzinnego, żyjącego kulturą szlachecką, ziemiańską – klasyczne gimnazjum. Ukończył je w Warszawie w wieku lat siedemnastu. Przez zapoznanie się z greką, łaciną oraz literaturą klasyczną rozmiłował się w greckim ideale kalokagatheii. Tam też swoją uwagę zwrócił ku sztuce, architekturze oraz rozważaniom z dziedziny estetyki i filozofii. Jak pisał „Wychowałem się w domu wierzącym. Prawdy wiary były dla mnie w dzieciństwie i później taką samą rzeczywistością jak fakty otaczającego mię świata. Niemało ułatwiły mi życie, choć czasem myślę, że wiara religijna jest rzeczą, którą należy samemu zdobyć, a nie dziedziczyć” (Wspomnienia, s. 120).

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi T. w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa1960.

Dembowski B., O profesorze Władysławie Tatarkiewiczu (1886–1980). Wspomnienia ucznia, „Filo--Sofija”, 13–14 (2011) s. 433–450.

Dziemidok B., Tatarkiewicz Władysław, w: Powszechna encyklopedia fi lozofi i, t. 9, red. A. Maryniarczyk, Lublin 2008, s. 372–376.

Jaworski M., Władysław Tatarkiewicz, Warszawa 1975.

Tatarkiewiczowie T. i W., Wspomnienia, Warszawa 1979.

Opublikowane
2016-11-30
Dział
Studia i rozprawy