Jana Pawła II pedagogiczne konteksty katolickiej nauki społecznej

  • Mirosław Kowalski Uniwersytet Zielonogórski
Słowa kluczowe: Jan Paweł II, pedagogika, edukacja, katolicka nauka społeczna

Abstrakt

Katolicka nauka społeczna posiada ważny wymiar interdyscyplinarny. Dotyczy to szczególnie odniesienia i otwartości na wymiar pedagogiczny i edukacyjny. Artykuł ma na celu zaprezentowanie zarysu edukacyjnych kontekstów katolickiej nauki społecznej w ujęciu Jana Pawła II (w perspektywie jego biografii życia) w aspekcie m.in. sposobów jej interpretowania (rozumienia), jakie kształtowały się na przestrzeni lat w naukach społecznych - z odniesieniem do pedagogiki. Skuteczność teoretyczna i praktyczna pedagogiki zakłada dialog i jej otwartość wobec innych nauk społecznych. Jan Paweł II zalicza katolicką naukę społeczną do dziedziny teologii moralnej, wskazując tym samym na jej wymiar normatywny. Katolicka nauka społeczna zyskuje skuteczność oddziaływania na procesy socjalizacyjne i edukacyjne, jeśli związana jest z życiem społeczności oraz jednostek żyjących w społeczeństwie. Zasługą Jana Pawła II w tej kwestii jest umiejętność powiązania ze sobą potrzeby interdyscyplinarności i autonomiczności katolickiej nauki społecznej, jak również akcentując jej charakter personalistyczny.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bartusiak I., Kowalski M., Świadomość wychowawcza jako przestrzeń edukacji w opiniach potencjalnych rodziców, „Społeczeństwo i Rodzina”, 25 (2010) s. 25-33.

Crepaldi G., Fontana S., La dimensione interdisciplinare della Dottrina sociale della Chiesa. Uno studio sul magistero, Siena 2006.

De Natale M.L., In difesa della pedagogia e dei pedagogisti, w: L’‹‹emergenza educatica››. Persona, intelligenza, libertà, amore, Bologna 2010.

Jan Paweł II, Amantissima Providentia, w: Listy apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2007, s. 39-53.

Jan Paweł II, Catechesi tradendae, w: Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1: 1979–1995, Kraków 2006, s. 6-87.

Jan Paweł II, Centesimus annus, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2007, s. 617-702.

Jan Paweł II, Christifideles laici, w: Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1: 1979–1995, Kraków 2006, s. 449-488.

Jan Paweł II, Ecclesia in Africa, nr 47, w: Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1: 1979–1995, Kraków 2006, s. 737.

Jan Paweł II, Ecclesia in America, w: Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 2: 1996–2003, Kraków 2006, s. 306-411.

Jan Paweł II, Ecclesia in Asia, w: Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 2: 1996–2003, Kraków 2006, s. 413-525.

Jan Paweł II, Ecclesia in Europa, w: Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 2: 1996–2003, Kraków 2006, s. 625-726.

Jan Paweł II, Familiaris consortio, w: Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1: 1979–1995, Kraków 2006, s. 89-213.

Jan Paweł II, Fides et ratio, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2007, s. 1079-1198.

Jan Paweł II, Pastorem dabo vobis, nr 6, w: Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1: 1979–1995, Kraków 2006, s. 537.

Jan Paweł II, Przemówienie do Papieskiej Akademii Nauk. Rzym, 31 października 1992, w: Przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2008, s. 356-365.

Jan Paweł II, Riconciliatio et paenitentia, w: Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1: 1979–1995, Kraków 2006, s. 253-347.

Jan Paweł II, Sanctorum altrix, w: Listy apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2007, s. 55-73.

Kowalski M., Falcman D., Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna (refleksje o i dla edukacji szkolnej), „Edukacja. Studia, Badania, Innowacje”, 2011, nr 1 (113), s. 35-41.

Nanni C., Nauka społeczna Kościoła i pedagogia, „Społeczeństwo”, 2 (1995) s. 395-399.

Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium nauki społecznej Kościoła, Kielce 2004.

Possenti V., Karol Wojtyła i ponowne odkrycie nauki społecznej Kościoła, „Społeczeństwo”, 2 (2005) s. 309-310.

Śnieżyński M., Wychowanie, w: Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, red. A. Zwoliński, Radom 2003, s. 588-590.

Toso M., Verso duale società? La dottrina sociale della Chiesa per una nuova progettualità, Roma 2000.

Wojtyła K., Czy jest możliwa nauka społeczna Kościoła? Wywiad udzielony Vittorio Possentiemu dnia 21 czerwca 1978 r. w Mediolanie, w: Karol Wojtyła – Jan Paweł II, Nauczanie społeczne Kościoła integralną częścią jego misji, Rzym 1996, s. 11-91.

Opublikowane
2021-12-17
Dział
Studia i rozprawy