Doświadczenie uczenia się języka obcego w późnej dorosłości

Słowa kluczowe: późna dorosłość, uczenie się, języki obce, doświadczenie, rozwój

Abstrakt

Przeprowadzone badanie biograficzne umiejscowione jest na przecięciu dyscyplin naukowych andragogiki, glottodydaktyki i psychologii rozwojowej, a jego celem  poznawczym jest  jednostkowe przyjrzenie się, jak uczenie się języków obcych kształtuje późną dorosłość i jakie ma to skutki oraz wartość dla życia seniora. Metodą zbierania danych był wywiad biograficzny. Tak uzyskana narracja została poddana analizie i interpretacji przy użyciu techniki analizy kategorialnej autorsko opracowanej przez Annę Walulik i Zbigniewa Marka, według której materiał rozpatrywany jest z wyprowadzonych a priori  następujących kategorii: aktorzy, miejsca, czas, wartości i oczekiwania. Uzyskane wnioski i wyłonione implikacje mogą służyć refleksji, inspiracji w projektowaniu działań edukacyjnych oraz stanowić zachętę dla kolejnych badaczy do zgłębiania  powyższej problematyki badawczej.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, tłum. A. Wojciechowski, Poznań 2004.

Brzezińska A.L., Appelt K., Ziółkowska B., Psychologia rozwoju człowieka, w: Psychologia. Podręcznik Akademicki, red. J. Strelau, D. Doliński, t. 2, Gdańsk 2008, s. 95-292.

Buksiński T., Doświadczenie w naukach społecznych, w: Doświadczenie, red. T. Buksiński, seria: Pisma Filozoficzne, t. 80, Poznań 2001, s. 6 3–97..

Charytański J., W kręgu zadań i treści katechezy, Kraków 1992.

Cuprjak M., Paradygmaty w perspektywie zmian społecznych. Zarys problemu, „Rocznik Andragogiczny”, 23 (2016) s. 251-265, DOI: 10.12775/RA.2016.013.

Czerniawska O., Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii, Łódź 2000.

Dubas E., Edukacja dorosłych w sytuacji samotności i osamotnienia, Łódź 2000.

Dubas E., Etapy dorosłości i proces kształcenia, w: Dorosły w procesie kształcenia = An Adult in the Process of Education, red. A. Fabiś, B. Cyboran, seria: Biblioteka Edukacji Dorosłych, t. 42, Bielsko-Biała – Zakopane 2009, s. 11 5–132.

Dubas E., Rozwój jako kategoria pojęciowa andragogiki, „Oświata Dorosłych”, 10 (1987) s. 590-594.

Erikson E.H., Tożsamość a cykl życia, tłum. M. Żywicki, Poznań 2004.

Fiema M., Janowska I., Analiza wybranych podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego w kontekście edukacji seniorów, „Neofilolog”, ”, 49 (2017) nr 1, s. 133-152, DOI: 10.14746/n.2017.49.1.08.

Fiema M., Kształcenie językowe osób w wieku późnej dorosłości – proces standardowy czy wyzwanie?, „Języki obce w szkole”, 4 (2016) s. 24-31.

Grosch H., Leenen W.R., Bausteine zur Grundlegung interkulturellen Lernens, w: Interkulturelles Lernen. Arbeitshilfen für die politische Bildung, red. U. Dovermann, L. Reiberg, Bonn 1998, s. 29-46.

Illeris K., Trzy wymiary uczenia się. Poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się, tłum. A. Jurgiel i in., Wrocław 2006.

Jaroszewska A., Nauczanie języków obcych seniorów w Polsce. Analiza potrzeb i możliwości w aspekcie międzykulturowym, Impuls, Warszawa 2013.

Jarvis P., Adult Education and Lifelong Learning. Theory and Practice, Routledge-Falmer, London-New York 2004.

Jarvis P., Holford J., Griffin C., The Theory and Practice of Learning, wyd. II, Taylor & Francis e-Library, London 2004.

Kic-Drgas J., Fremdsprachenlernen im Seniorenalter. Entwicklung und Evaluation von Lehr- und Lernmaterialien für Senioren, Quaestio/Neisse Verlag, Wrocław-Dresden 2013.

Knowles M.S., Holton III E.F., Swanson R.A., Edukacja dorosłych. Podręcznik akademicki, Warszawa 2009.

Lalak D., Życie jako biografia: podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej, Warszawa 2010.

Lave J., Wenger E., Situated Learning. Legitimate Peripheral Participation, New York 1991.

Leśniewski N., O hermeneutyce doświadczenia (na przykładzie Diltheya i Heideggera), w: Doświadczenie, red. T. Buksiński, seria: Pisma Filozoficzne, t. 80, Poznań 2001, s. 141-162.

Malewski M., Od nauczania do uczenia się, Wrocław 2010.

Marek Z., Walulik A., Pedagogika Świadectwa: perspektywa antropologiczno-kerygmatyczna, Kraków 2019.

Mihułka K., Spotkania interkulturowe z perspektywy uczenia się i nauczania języka obcego, „Języki obce w szkole”, 2 (2013) s. 60-69.

Miś L., Ery i fazy rozwoju w życiu człowieka dorosłego w ujęciu Daniela J. Levinsona, w: Duchowy rozwój człowieka. Fazy życia – osobowość – wiara – religijność, red. P. Socha, Kraków 2000, s. 45-60.

Muszyński M., Międzypokoleniowe uczenie się-wprowadzenie, w: Międzypokoleniowe uczenie się, red. M. Muszyński, Łódź 2014, s. 7-19.

Oleś P.K., Psychologia człowieka dorosłego: ciągłość, zmiana, integracja, Warszawa 2011.

Straś-Romanowska M., Późna dorosłość, w: Psychologia rozwoju człowieka, red. J. Trempała, Warszawa 2011, s. 326-350.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 3, Warszawa 1988.

Tyszkowa M., Rozwój psychiczny jednostki jako proces strukturacji i restrukturacji doświadczenia, w: Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, red. M Tyszkowa, Warszawa 1988, s. 44-79.

Urbaniak-Zając D., Kos E., Badania jakościowe w pedagogice, Warszawa 2013.

Walulik A., Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości, Kraków 2011.

Wilczyńska W., Michońska-Stadnik A., Metodologia badań w glottodydaktyce, Kraków 2010.

Opublikowane
2021-12-07
Dział
Studia i rozprawy