Sekwencje biograficzne rekonstruowane z perspektywy doświadczeń jednostki

Słowa kluczowe: badania biograficzne, wywiad narracyjno-biograficzny, siarka, zmiany, bieg życia

Abstrakt

Narrator przyjechał do Tarnobrzegu w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, celem podjęcia pracy w przemyśle siarkowym. To nie była jego osobista decyzja lecz pewien przymus ze strony matki. Pierwszy kontakt z miastem nie zrobił na Narratorze pozytywnego wrażenia, jednocześnie nie stanowił również  przesłanki do powrotu w rodzinne strony. Jednak nowe miejsce oraz prowadzona w nim aktywność zmodyfikowała i ustabilizowała jego życie. Przeszedł swoistą transformację od osoby „zewnątrzsterownej”, do osoby „wewnatrzsterownej”.  Jego dorosłe życie kreowane w nowej przestrzeni w kontekście zawodowym i osobistym pozwoliło Narratorowi doświadczyć poczucia sprawczości, kontroli nad własną egzystencją oraz nabycia nowych umiejętności i kompetencji.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Alheit P., Teoria biografii jako fundament pojęciowy uczenia się przez całe życie, „Teraźniej-szość – Człowiek – Edukacja”, 18 (2015) nr 4 (72), s. 23-35.

Beck U., Giddens A., Lash S., Modernizacja refleksyjna: polityka, tradycja i estetyka w porząd-ku społecznym nowoczesności; tłum. J. Konieczny, Warszawa 2009.

Lalak D., Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej, Warszawa 2010.

Lasocińska K., Potrzeba wspomagania kompetencji twórczych w okresie średniej dorosłości: propozycja warsztatów autobiograficznych, „Civitas Hominibus: rocznik filozoficzno-społeczny”, 10 (2015) nr 10, s. 119-132.

Miś L., Ery i fazy rozwoju człowieka dorosłego w ujęciu Daniela J. Levinsona, w: Duchowy roz-wój człowieka: fazy życia, osobowość, wiara, religijność : stadialne koncepcje rozwoju w ciągu życia, red. P. Socha, Kraków 2000, s. 45-60.

Kaźmierska K., Waniek K., Autobiograficzny wywiad narracyjny. Metoda – technika – analiza, Łódź 2020.

Kaźmierska K., Proces transformacji w doświadczeniach biograficznych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 12 (2016) nr 2, s. 6-16.

Kaźmierska K., Wywiad narracyjny jako jedna z metod w badaniach biograficznych, „Przegląd Socjologiczny”, 1 (2004) s. 71-96.

Kulas P., Pomiędzy autobiografią a biografią. Biografia literacka jako źródło badań socjologicznych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 9 (2013) nr 4, s. 64-80.

Prawda M., Biograficzne odtwarzanie rzeczywistości (O koncepcji badań biograficznych Fritza Schutze), „Studia Socjologiczne”, 1989, nr 4 (115), s. 81-98.

Rosenthal G., Badania biograficzne, w: Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, red. K. Kaźmierska, Kraków 2012, s. 279-307.

Worach-Kardas H., Metoda biograficzna a badanie postaw wobec czasu, w: Metoda biograficzna w socjologii, red. J. Włodarek, M. Ziółkowski, Warszawa-Poznań 1990, s. 113-125.

Opublikowane
2021-12-07
Dział
Studia i rozprawy