Zdarzenia krytyczne jako czynniki kształtujące doświadczenia życiowe

analiza jednej biografii

Słowa kluczowe: wydarzenia krytyczne, doświadczenia życiowe, jakość życia w starszym wieku, uczenie się z biografii, badania biograficzne

Abstrakt

Artykuł przedstawia historię życia starszej kobiety, poczucie jakości jej życia, krytyczne wydarzenia, które ukształtowały jej życie oraz wnioski wyciągnięte z jej doświadczeń. W badaniu przyjęto paradygmat biografi czny, który wyjaśnia znaczenie poszczególnych biografi i w procesie edukacji i wskazuje na potrzebę studiowania historii życia jako źródła wiedzy o człowieku i jego nauce. Głównym celem podjętych badań było rozpoznanie znaczeń, jakie respondent nadaje zdarzeniom krytycznym w kształtowaniu jakości jej życia. Wykorzystano metodę biografi czną, a w jej ramach autobiografi czny wywiad narracyjny.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Czerniawska O., Szkice z andragogiki i gerontologii, Łódź 2007.

Demetrio D., Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie, translated by A. Skolimowska, Kraków 2000.

Demetrio D., Edukacja dorosłych, in: Pedagogika, t. 3: Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, ed. B. Śliwerski, Gdańsk 2006, pp. 113–236.

Dubas E., Biograficzność w kontekście całożyciowego uczenia się, in: Biografie i uczenie się, eds E. Dubas, J. Stelmaszczyk, Łódź 2015, pp. 11-29.

Dubas E.,. Uczenie się z własnej biografii jako egzemplifikacja biograficznego uczenia się, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, 1 (2017) no. 4, p. 63-87, DOI: 10.18778/2450-4491.04.05.

Halicka M., Satysfakcja życiowa ludzi starych, Białystok 2004.

Kaźmierska K., Schütze F., Wykorzystanie autobiograficznego wywiadu narracyjnego w badaniach nad konstruowaniem obrazu przeszłości w biografii. Na przykładzie socjologicznego porównania narracji na temat życia w PRL-u i NRD, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 9 (2013) no. 4, pp. 122-139.

Oleś P.K., Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość – zmiana – integracja, Warszawa 2011.

Semków J., Learning Old Age and Learning in Old Age: an Individual Perspective, „Polish Social Gerontology Journal”, 13 (2017) no. 1, pp. 25-32, DOI 10.24917/24500232.131.2.

Sygulska K., Zdarzenia krytyczne jako czynniki kształtujące poczucie jakości życia osób starszych, Kraków 2020.

Tobiasz-Adamczyk B., Geneza zdrowia, koncepcje i ewolucja pojęcia jakości życia, w: Jakość życia w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Metody pomiaru i znaczenie kliniczne, eds K. Kawecka-Jaszcz, M. Klocek, B. Tobiasz-Adamczyk, Poznań 2006, pp. 113-144.

Tobiasz-Adamczyk B., Brzyski P., Bajka J., Społeczne uwarunkowania jakości życia kobiet u progu wieku starszego, Kraków 2004.

Zych A.A., Leksykon gerontologii, Kraków 2010.

Opublikowane
2021-12-07
Dział
Studia i rozprawy