Umiejętności komunikacyjne osoby z uszkodzeniem słuchu a jej perspektywy życiowe

Słowa kluczowe: osoba z uszkodzeniem słuchu, umiejętności komunikacyjne, satysfakcja z komunikacji, poczucie identyfikacji, perspektywy życiowe

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest opisanie, na podstawie studium przypadku osoby z uszkodzeniem słuchu, czynników, które w historii jej życia decydują o rozwijaniu się szeroko rozumianych umiejętności komunikacyjnych oraz jaką rolę odgrywają one w kształtowaniu perspektyw życiowych  w obszarze edukacji, życia zawodowego i rodzinnego. Aby zrealizować założone cele, w pierwszej części artykułu zaprezentowano opis rozwoju, wychowania i edukacji badanej osoby od urodzenia aż do okresu ukończenia studiów wyższych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu rozwoju mowy i komunikacji. Następnie dokonano charakterystyki wyników badań, przeprowadzonych w czasie studiów wyższych z wykorzystaniem pięciu narzędzi badawczych, służących do oceny i samooceny umiejętności komunikacyjnych, poczucia satysfakcji z komunikacji oraz poczucia identyfikacji ze środowiskiem słyszących lub niesłyszących. Analiza tych danych pozwoliła sformułować wnioski dotyczące roli doświadczeń życiowych i umiejętności komunikacyjnych wbudowaniu własnej tożsamości oraz kreowaniu własnych perspektyw życiowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Domagała-Zyśk E., Edukacyjne i terapeutycznie wartości lektoratu języka angielskiego dla studentów niesłyszących, w: „Nie głos, ale słowo…” Przekraczanie barier w wychowaniu osób z uszkodzeniami słuchu, red. K. Krakowiak, A. Dziurda-Multan. Lublin 2006, s. 423–432.

Domagała-Zyśk E., Lektorat języka obcego dla niesłyszących i słabosłyszących studentów uczelni wyższych, w: Student niesłyszący we wspólnocie akademickiej. Informator o warunkach edukacji wyższej osób z uszkodzeniami słuchu, red. K. Krakowiak, R. Kołodziejczyk, A. Borowicz, E. Domagała-Zyśk, Lublin 2011, s. 105–122.

Domagała-Zyśk E., Surdoglottodydaktyka. Lekcje i zajęcia językowe dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących, Lublin 2014.

Domagała Zyśk E., Wielojęzyczni. Studenci niesłyszący i słabosłyszący w procesie uczenia się i nauczania języków obcych, Lublin 2013.

Kołodziejczyk R., Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących w służbie studentom z uszkodzonym słuchem w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, w: Student niesłyszący we wspólnocie akademickiej. Informator o warunkach edukacji wyższej osób z uszkodzeniami słuchu, red. K. Krakowiak, R. Kołodziejczyk, A. Borowicz, E. Domagała-Zyśk, Lublin 2011, s. 71-91.

Kołodziejczyk R., Kompetencje językowe studentów niesłyszących a ich szanse edukacyjne, w: Pomiędzy teorią a praktyką. Dyskursy pedagogiki specjalnej, red. Cz. Kossakowski, A. Kraule, S. Przybyliński, Olsztyn 2006, s. 237–244.

Kołodziejczyk R., On the need for Polish language lessons for hearing-impaired students, w: „Nie głos, ale słowo…” Developing language competence of people with hearing and speech disorders, red. E. Domagała-Zyśk, Lublin 2014, s. 105–123.

Kołodziejczyk R., Osoba z uszkodzeniem słuchu w komunikacji interpersonalnej, w: Student niesłyszący we wspólnocie akademickiej. Informator o warunkach edukacji wyższej osób z uszkodzeniami słuchu, red. K. Krakowiak, R. Kołodziejczyk, A. Borowicz, E. Domagała-Zyśk, Lublin 2011, s. 35-61.

Kołodziejczyk R., Rozwój strategii radzenia sobie z trudnościami językowymi przez dziecko z głębokim uszkodzeniem słuchu. Studium przypadku, w: „Nie głos, ale słowo…” Odpowiedzialność za edukację osób z uszkodzeniami słuchu, red. K. Krakowiak, R. Kołodziejczyk, Lublin 2015, s.105–123.

Kołodziejczyk R., Strategie przezwyciężania trudności językowych przez dziecko z uszkodzonym słuchem a metoda fonogestów, w: Wybrane problemy logopedyczne, red. J. Gruba, Gliwice 2011, s. 119-137.

Kołodziejczyk R, Strategie radzenia sobie z trudnościami w tworzeniu związków syntaktycznych przez dzieci i młodzież niesłyszącą, Lublin 2010, niepublikowana praca doktorska.

Kołodziejczyk R., Trudności gramatyczne dzieci i młodzieży z uszkodzeniami słuchu, w: Surdologopedia. Teoria i praktyka. Logopedia XXI wieku, red. E. Muzyka-Furtak, Gdańsk 2015, s. 156-174.

Krakowiak K., Kim jest moje niesłyszące dziecko? Rozważania o ukrytych założeniach antropologicznych współczesnych koncepcji surdopedagogiki i audiofonologii, Lublin 2003.

Krakowiak K., O wsparcie studentów niesłyszących w społeczności akademickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2003.

Krakowiak K., Udział uniwersytetu w przemianach edukacji osób z uszkodzeniami słuchu, w: „Nie głos, ale słowo…”. Osoba z uszkodzeniem słuchu a współczesne tendencje w edukacji, red. R. Kołodziejczyk i in., Lublin 2020, s. 15–34.

Krakowiak K., Panasiuk M., Umiejętności komunikacyjne dziecka z uszkodzonym słuchem, seria: Komunikacja językowa i jej zaburzenia, t. 3, Lublin 1992.

Kwiatkowska A., Tożsamość młodzieży niesłyszącej w świetle badań ankietowych, w: „Nie głos, ale słowo…” Przekraczanie barier w wychowaniu osób z uszkodzeniami słuchu, red. K. Krakowiak, A. Dziurda-Multan, Lublin 2006, s. 197–209.

Suchorowska P., Sposoby komunikowania się osób z uszkodzonym słuchem w Polsce, niepublikowana praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr R. Kołodziejczyk. Lublin 2012.

Suchorowska P., Sposoby komunikowania się osób z uszkodzeniami słuchu w wybranych krajach (studium porównawcze), Niepublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. K. Krakowiak, Lublin 2014.

Opublikowane
2021-12-07
Dział
Studia i rozprawy