Wsparcie na starcie?

Z doświadczeń biograficznych początkujących nauczycieli

Słowa kluczowe: początkujący nauczyciele, start zawodowy, rozwój zawodowy nauczyciela, wsparcie społeczne, dane jakościowe, reanaliza

Abstrakt

Problematyka artykuły dotyczy doświadczeń biograficznych początkujących nauczycieli związanych z ich startem zawodowym. W tekście zostanie przybliżony procesualny charakter rozwoju zawodowego nauczyciela, scharakteryzowany fenomen startu zawodowego, a na zakończenie w odwołaniu do empirycznych ilustracji będzie zarysowana mapa wsparcia, z jakiego korzystają nowicjusze, aby lepiej radzić sobie z wymaganiami szkoły jako miejsca pracy. Analizie poddane będą narracje nauczycieli uzyskane w swobodnych wywiadach ukierunkowanych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Domecka M., Praca jako doświadczenie biograficzne, w: Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego, red. E. Hałas, T. Konecki, Warszawa 2005, s. 229–250.

Dróżka W., Młode pokolenie nauczycieli. Studium autobiografii młodych nauczycieli polskich lat dziewięćdziesiątych, Kielce 1997.

Gibbs G., Analizowanie danych jakościowych, tłum. M. Brzozowska-Brywczyńska, Warszawa 2011.

Grochowalska M., Dylematy nowicjusza. Konteksty stawania się nauczycielem edukacji przedszkolnej, „Edukacja Elementarna”, 9 (2014) nr 1 (31), s. 27–40.

Karkowska M., Bielińska M., Po co nam „stare wywiady”? O ponownym wykorzystaniu danych z badań jakościowych (rewizytach, reanalizach i nie tylko), „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 15 (2019) nr 3, s. 12–39.

Keller-Schneider M., Entwicklungsaufgaben im Berufseinstieg von Lehrpersonen. Beanspruchung durch berufliche Herausforderungen im Zusammenhang mit Kontext- und Persönlichkeitsmerkmalen, Münster 2010.

Kędzierska H., Nowicjusze: proces zakotwiczania w zawodzie nauczyciela, „Forum Oświatowe”, 27 (2015) nr 2 (15), s. 59–73.

Klus-Stańska D., Ciągłość i zmiana czy bierność i niekontrolowane odruchy-w którym kierunku zmierza szkoła? w: Ciągłość i zmiana w edukacji szkolnej – społeczne i wychowawcze obszary napięć, red. J. Surzykiewicz, M. Kulesza, Łódź 2010, s. 35–49.

Kvale S., InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, tłum. S. Zabielski, Białystok 2004.

Kwiatkowska H., Pedeutologia, Warszawa 2008.

Denzin N.K., Reinterpretacja metody biograficznej w socjologii: znaczenie a metoda w analizie biograficznej, tłum. N. Nowakowska, w: Metoda biograficzna w socjologii, red. J. Włodarek, M. Ziółkowski, Warszawa-Poznań 1990, s. 55–70.

Sęk H., Cieślak R., Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne, w: Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, red. H. Sęk, R. Cieślak, Warszawa 2004, s. 11–28.

Sęk H., Wsparcie społeczne jako kategoria zasobów, w: Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki, red. Z. Juszczyński, N. Ogińska-Bulik, Łódź 2003, s.17–32.

Stake R. E., Jakościowe studium przypadku, w: Metody badań jakościowych, t. 1, red. N.K. Denzin, Y.S. Denzin, tłum. M. Sałkowska, Warszawa 2009, s. 623–654.

Szempruch J., Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, Kraków 2013.

Terhart E., Lehrerberuf und Lehrerbildung. Forschungsbefunde, Problemanalysen, Reformkonzepte, Weinheim-Beltz 2001.

Walczak D., Początkujący nauczyciele. Raport z badania jakościowego, Warszawa 2012.

Wawrzyniak-Beszterda R., Kapitał społeczny szkoły. Z doświadczeń biograficznych nauczycieli. Studium przypadków, Poznań 2019.

Opublikowane
2021-12-04
Dział
Studia i rozprawy