Implikacje myśli pedagogicznej Johna Deweya w fińskiej edukacji

Słowa kluczowe: John Dewey (1859-1952), implikacje pedagogiczne, progresywizm, pragmatyzm, eksperymentalizm, wychowanie, fińska edukacja podstawowa, krytyka szkoły tradycyjnej, wieloprzedmiotowe modele kształcenia

Abstrakt

Myśl pedagogiczna Johna Deweya była próbą sprzeciwu wobec tradycyjnego systemu kształcenia, a jednocześnie przystosowania szkoły do potrzeb i wymagań nowoczesnego życia społecznego i stworzenia nowego typu wychowania. W artykule zawarto również wątki biograficzne i pedagogiczne z życia Johna Deweya mające wpływ na zmiany edukacyjne dokonane w podstawowej edukacji fińskiej.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Burnett J., Whatever happened to John Dewey?, w: Philosophy of Education Since Mid Century, red. J.F. Soltis, New York 1981, s. 66–67.

Chmaj L., Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, Warszawa 1962.

Dewey J., Demokracja i wychowanie. Wprowadzenie do filozofii wychowania, przeł. Z. Doroszowa; , wstęp B. Suchodolski, Wrocław 1972.

Dewey J., Education and Experience, New York 1958.

Dewey J., Szkoła a społeczeństwo, Warszawa 2005.

Dewey J., Renascent Liberalism, w: The Essential Dewey, t. I: Pragmatism, Education, Democracy, 1932.

Finlandia: Dyrektor cieszy się, kiedy dzieci biegają po korytarzu. A u nas?, https://www.edziecko.pl/Junior/7,160035,25389971, dostęp: 15.03.2021.

Graham P.A., Progressive Education Association, From Arcady to Academy-A History of the Progressive Education Association, 1919-1955, New York 1961.

Gutek G L., Filozofia dla pedagogów, przeł. A. Kacmajor i A. Sulak; posł. B. Śliwerski, Gdańsk 2007.

Gutek G.L., New Perspectives on Philosophy and Education, New Jersey 2009.

Heo H., Leppisaari I., Lee O., Exploring Learning Culture in Finnish and South Korean Classrooms, „The Journal of Educational Research”, 111 (2018) nr 4, s. 459–472, DOI:10.1080/00220671.2017.1297924.

Innovative Workplaces: Making Better Use of Skills Within Organizations, Paris 2010,

http://www.oecd-ilibrary.org/education/innovative-workplaces_9789264095687-en, dostęp: 15.03.2021.

Kilpatrick W.H., The Project Method, New York 1922.

Lifelong Guidance in Finland, http://www.cimo.fi /instancedata/prime_product_julkaisu/

cimo/embeds/cimowwwstruc-ture/25493_Lifelong_guidance_in_Finland.pdf, s. 3, dostęp: 20.03.2011

Melosik Z., Pedagogika postmodernizmu, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, t. I, Warszawa 2003.

National Core Curriculum for Basic Education 2014, The Finnish National Agency of Education, Juvenes Print-Suomen Yliopistopaino Oy, Helsinki 2016.

Osborn M., Broadfoor P., McNess E., Planel C., Raven B., Triggs P., A World of Difference? Comparing Learners across Europe, Berkshire 2003.

Power E.J., Philosophy of Education, Studies in Philosophies, Schooling and Education Policies, New Jersey 1982.

Rousseau J.J., Emil, czyli o wychowaniu, Virtualo 2015, e-book.

Sahlberg, P., Finnish Lessons 2.0, What Can the World Learn from Educational Change in Finland?, New York–London 2015.

Suchodolski B., Wstęp, w: J. Dewey, Demokracja i wychowanie. Wprowadzenie do filozofii wychowania, przeł. Z. Doroszowa; wstęp B. Suchodolski, Wrocław 1972, s. XIII–XV.

Suwalska A., Culture of Teaching in Finnish Schools in Context of Educational Change, „Polish Journal of Educational Studies”, 71 (2018) nr 1, s. 112–122.

Suwalska A., High-trust to Teachers' Job in Finland after 1970s, „Studia z Teorii Wychowania”, 9 (2019) nr 2, s. 273–286.

Suwalska A., Transversal Competences in Physical Education in Finnish National Core Curriculum 2014 for Basic Education, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska: Sectio J”, 34 (2021) nr 2, s. 83–94.

Suwalska A., Values and Their Influence on Learning in Basic Education in Finland- Selected Aspects, „Roczniki Pedagogiczne”, 13 (2021) nr 2, s. 141–154.

Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Warszawa,1983.

Teräs H., Leppisaari I., Teräs M., Herrington J., Learning Cultures and Multiculturalism: Authentic E-Learning Designs, w: Multicultural Awareness and Technology in Higher Education: Global Perspectives, red. T. Issa, P. Isaias, P. Kommers, Hershey, PA 2014, s. 197–217, DOI: 10.4018/978-1-4666-5876-9.

Toom A., Husu J., Vaalijearvi J., Kupari P., Linnakyla P., Reinikainen P., Sulkunen S.,Teornroos J., Arrfman I., The Finnish Success in Pisa – and Some Reasons Behind it 2, Jyvaaskylaa 2007, https://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2007/d084, dostęp: 20.03.2021.

Whitman W., Poezje, przeł. S. Napierski, Toruń 1996.

Opublikowane
2021-12-04
Dział
Studia i rozprawy