Osadzenie w instytucji totalnej jako punkt zwrotny w biografiach kobiet oraz ich dzieci odbywających karę pozbawienia wolności w Domu Matki i Dziecka w Zakładzie Karnym w Krzywańcu

Słowa kluczowe: totalitaryzm, instytucje totalne, resocjalizacja, metody jakościowe, metody ilościowe, metoda biograficzna, Dom Matki i Dziecka, placówki penitencjarne, zakład karny, macierzyństwo, dziecko, moment przełomowy

Abstrakt

Instytucje totalne są produktem współczesnej cywilizacji. Niezależnie od epoki historycznej – zawsze instytucje te istniały, chociaż zmieniał się ich charakter. Według E. Goffmana instytucja o charakterze totalnym całkowicie kontroluje życie, przyzwyczajenia, czas, ubiór osób, które w niej egzystują. Dodatkowo ich celem jest wymuszenie na członkach zmian w zakresie systemu aksjologicznego. W celu stwierdzenia, czy Dom Matki i Dziecka w Krzywańcu mól być punktem zwrotnym w biografiach osadzonych kobiet, wykorzystano badania metodą jakościową, precyzując zastosowano metodę biograficzną. Pozwalają one lepiej zrozumieć życie osób odbywających karę pozbawienia wolności. W taki sposób można poznać indywidualne przyczyny wkroczenia na drogę przestępczości. Informacje zgromadzone w trakcie wywiadów z kobietami odbywającymi karę pozbawienia wolności w Domu Matki i Dziecka wskazują, że izolacja i uwięzienie było dla nich momentem przełomowym w ich życiu.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Barłóg K., Trajektoria w analizach cierpienia osób z nagłą utratą sprawności, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Pedagogia_Psychologia”, 28 (2015) nr 1, s. 83-97, DOI: 10.17951/j.2015.28.1.83.

Chomszczyński P., Problem dominacji i podporządkowania wśród dziewcząt i chłopców w Zakładach Poprawczych typu półotwartego w Polsce, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2 (2013) s. 231-244.

Denzin N.K., Reinterpretacja metody biograficznej w socjologii: znaczenie a metoda w analizie biograficznej, w: Metoda biograficzna w socjologii, red. J. Włodarek, M. Ziółkowski, Warszawa-Poznań 1990, s. 55-70.

Fudali I., Instytucje totalne – jak myślą instytucje w zglobalizowanym świecie, „Drohiczyński Przegląd Naukowy. Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego”, 9 (2017) s. 109-122.

Giler J.P., Podstawy filozoficzne pedagogiki serca oraz psychologiczna koncepcja człowieka Marii Łopatkowej, „Przegląd Pedagogiczny”, 2 (2015) s. 38-57.

Goffman E., Charakterystyka instytucji totalnych, w: Współczesne teorie socjologiczne, red. A. Jasińska-Kania, Warszawa 2006, s. 150–177.

Goffman E., Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych, tłum. O. Waśkiewicz, J. Łaszcz, Sopot 2011.

Gulczyńki M., Panorama systemów politycznych świata, Warszawa 2004.

Helios J., Jedlicka W., Kalisz T., Zakład karny i szkoła jako przykłady instytucji totalnych, Wrocław 2020.

Herling I., Metoda badań biograficznych, w: Metoda biograficzna w socjologii, red. J. Włodarek, M. Ziółkowski, Warszawa-Poznań 1990, s. 55-69.

Konecki K.T., Studia z metodologii badań jakościowych, Warszawa 2005.

Kozubska A., Ziółkowski P., Potrzeba sensu życia. Czynnikiem spajającym pokolenia, „Rocznik Andragogiczny”, (2012) s.105-121

Lem S., Szpital przemienienia, Kraków2014.

Pilarska-Jakubczak A., Cele macierzyństwa, „Polityka”, 2014, nr 5, s. 113.

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1998.

Pyska M., Drugie życie więźnia, w: Tajemnice grypserki, red. M. Szaczkiewicz, Kraków 1997, s. 120-133.

Rzepa T., Co wnoszą badania biograficzne do refleksji nad psychologicznymi wymiarami życia?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 55 (1993) nr 2, s. 103-109.

Schütze F., Trajektorie cierpienia jako przedmiot badania socjologii interpretatywnej, „Studia Socjologiczne”, 1 (1997) s. 11-50.

Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, tłum. J. Ostrowska, Warszawa 2009.

Sobczak S., Epistemologia wartości Maxa Schelera jako podstawa myślenia pedagogicznego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia-Psychologi”, 30 (2017) nr 3, s. 17-25, DOI: 10.17951/j.2017.30.3.17.

Staś-Romanowska M., Badania ilościowe vs jakościowe – pytanie o tożsamość psychologii, „Roczniki Psychologiczne”, 13 (2010) nr 1, s. 97-104.

Tarkowska E., Socjolog w instytucji totalnej. Uwagi na marginesie badań, „Kultura i Społeczeństwo”, 40 (1996) nr 1, s. 18-28.

Toroń-Fórmanek B., Przestępczość skazanych kobiet i mężczyzn w perspektywie biograficznej, Kraków 2013.

Wielki Słownik Wyrazów Obcych PWN, red. M. Bańka, Warszawa 2003, s. 1267.

Opublikowane
2021-12-07
Dział
Studia i rozprawy