Biograficzność marzeń (nie)dokończonych i ich edukacyjne sensy

Przykład pokolenia PRL-u początku komunizmu

Słowa kluczowe: marzenia, biograficzność, edukacyjne sensy, topoanaliza autobiograficzno-symboliczna, pokolenie, komunizm

Abstrakt

Artykuł jest prezentacją autorskiego projektu badawczego dotyczącego marzeń.  Ich charakter jako fenomenów trudno uchwytnych empirycznie wymaga znalezienia subtelnego sposobu opisu. Tropem prymarnym  jest eksploracja opowieści autobiograficznej jako wspomnień-marzeń zarazem (D. Demetrio, G. Bachelard), co skutkuje wprowadzeniem pojęcia biograficzności marzeń. Twórcze inspiracje płynące z koncepcji czasoprzestrzeni biograficznej M. Lanie-Bayle; jej  konceptu vestige et vertige tj. śladu i śladu odwróconego;  poetyki marzenia i  Quatre éléments (Czterech Żywiołów) G. Bachelarda;  geopoetyki - finalnie prowadzą do konstrukcji metody topoanalizy autobiograficzno-symbolicznej. Jest to metoda uniwersalna badająca marzenia różnych pokoleń. Celem artykułu jest ostatecznie ukazanie edukacyjnych sensów marzeń na przykładzie pokolenia PRL-u z okresu początku komunizmu.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Alheit P, Teoria biografii jako fundament pojęciowy uczenia się przez całe życie, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, 18 (2015) nr 4(72), s. 23–36.

Artwińska A., Fidelis M., Mrozik A., Zawadzka A., Pożytki z „pokolenia”. Dyskusja o „pokoleniu” jako kategorii analitycznej, „Teksty Drugie”, 1 (2016) s. 347–366.

Bachelard G., Poetyka marzenia, tłum L. Brogowski, Gdańsk 1998.

Bachtin M., Problemy poetyki Dostojewskiego, tłumł. N. Modzelewska, Warszawa 1970.

Bachtin M., Estetyka twórczości słownej, tłum. D. Ulicka, Warszawa 1986.

Bachtin M., W stronę filozofii czynu, tłum. B. Żyłko, Gdańsk 1997.

Balcerowicz P., Historia klasycznej filozofii indyjskiej. Część pierwsza: początki nurty analityczne i filozofia przyrody, Warszawa 2003.

Czermińska M., Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki, „Teksty Drugie”, 5 (2011) s. 183–200.

Czerniawska O., Andragogika z perspektywy badań biograficznych, w: Wokół badań biograficznych w andragogice, red. O. Czerniawska, K. Wypiórczyk-Przygoda, Łódź 2015.

Demetrio D., Pedagogika pamięci. W trosce o nas samych, z myślą o innych, tłum. A. Skolimowska, Łódź, 2009.

Dominicé P., Uczyć się z życia. Biografia edukacyjna w edukacji dorosłych, tłum. M. Kopytowska, Łódź 2006.

Encyklopedia XXI wieku, t. 2, red. T. Pilch, Warszawa 2004.

Kozielecki J., Transgresja i kultura, Warszawa 2002.

Lani‐Bayle M., Vestiges et vertiges de la transmission entre générations, Biennale internationale de l’éducation, de la formation et des pratiques professionnelles, Paris 2012, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00802636 , dostęp: 2.03.2021.

Lani-Bayle M., Des racines à la trace, w: Trajets de formation et approche biographique. Perspective française et polonaise, red. O. Czerniawska, A. Słowik, Paris 2015, s. 65–81.

Piasecka M., O uniwersalizmie (nie)dokończenia. Edukacyjne (nie)miejsca i (nie)ślady, Częstochowa 2018.

Ricoeur P., Du texte á la action: Essai d’herméneutique, Paris 1986.

Rybicka E., Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków 2014.

„Sienkiewicz”. IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie 1862–2012, red. M. Piasecka, J. Sętowski, Częstochowa 2012.

Soja E., Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real‐and‐Imagined Places, Oxford 1996.

Ślósarska J., Łapacze snów. Ponowoczesne kody spójności kulturowej, Kraków 2012.

Vertige, Vestige, http://www.sergeclement.com/vertige-vestige/?lang=en, dostęp: 2.03.2021.

Witkowski L., Między pedagogiką, filozofią i kulturą, seria: Studia, eseje, szkice, t. 3, Warszawa 2007.

Zamorska B., Codzienność granic jako miejsce kształtowania się tożsamości nauczycieli, „Forum Oświatowe”, 24 (2012) nr 1 (46), s. 104–123.

Opublikowane
2021-12-04
Dział
Studia i rozprawy