Działalność dydaktyczna ks. Hieronima Feichta CM w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie w latach 1930-1932

Słowa kluczowe: Ks. Hieronim Feicht, historia muzykologii, kształcenie muzyczne, Państwowe Konserwatorium Muzyczne w Warszawie

Abstrakt

W 1930 r. ks. Hieronim Feicht mianowany został profesorem nowoutworzonego Państwowego Konserwatorium Muzycznego w Warszawie, gdzie prowadził zajęcia z przedmiotów teoretycznych. Od początku jego praca dydaktyczna spotykała się z krytyką środowiska muzycznego i osób nieprzychylnych rektorowi uczelni, Karolowi Szymanowskiemu. Konflikty personalne podzieliły pracowników konserwatorium. W toczącej się dyspucie publicznej podnoszono zarzuty, jakoby zajęcia prowadzone przez duchownego były zbędne w programie nauczania, a nade wszystko dążono do usunięcia Szymanowskiego z funkcji rektora. Ks. Feicht korzystając z przynależności do Rady Głównej, podejmował działania na rzecz obrony rektora i prowadzonych przez siebie zajęć. Artykuł w oparciu o korespondencję oraz materiały archiwalne omawia rolę ks. Feichta w kształtowaniu Państwowego Konserwatorium Muzycznego w Warszawie, jego działalność dydaktyczną oraz udział w tworzeniu Wydziału Muzykologicznego przy tymże konserwatorium.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Źródła archiwalne

Archiwum Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie (AMS)

Zespół: Akta osobowe ks. Hieronima Feichta

sygn. V/POL 305/II/3, Dokumenty i świadectwa.

Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, Oddział Zbiorów Specjalnych (BJ OZS)

Zespół: Spuścizna prof. Adolfa Chybińskiego.

Teka F3/1, bsygn., Korespondencja prof. Adolfa. Chybińskiego, Listy ks. H. Feichta do prof. A. Chybińskiego.

Źródła drukowane

Adolf Chybiński – Ludwik Bronarski. Korespondencja 1945–1952, t. 1, cz. 1, oprac. M. Sieradz, Warszawa 2020.

Feicht H., Wspomnienie o Karolu Szymanowskim, „Ruch Muzyczny”, 10 (1967) s. 4.

Szymanowski K., Korespondencja, t. 3, cz. 3, oprac. T. Chylińska, Kraków 1997.

Ustawa z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonariuszów państwowych i wojska, Dz.U. 1923, nr 116, poz. 924.

Prasa

Co usłyszymy przez radio?, „Gazeta Lwowska”, 266 (1930) s. 8.

Inauguracja Wyższej Szkoły Muzycznej, „Kurier Warszawski”, 306 (1930) s. 3.

Protest polskiego świata artystycznego przeciw krzywdzącej sztukę reorganizacji Ministerstwa Oświaty, „Goniec Wielkopolski”, 219 (1931) s. 2.

[Rytel P.], [Inauguracja Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie], „Gazeta Warszawska”, 327 (1930) s. 8.

Uroczysty Koncert z okazji otwarcia Wyższej Szkoły Państwowego Konserwatorium Muzycznego w Warszawie, „Biuletyn Koncertowy Filharmonii Warszawskiej”, 1 (1930) s. 2.

Opracowania

Dziadek M., Od Szkoły Dramatycznej do Uniwersytetu. Dzieje Wyższej Uczelni Muzycznej w Warszawie 1810–2010, t. 1, Warszawa 2011.

Kałamarz W., Karol Szymanowski w rękopisach Hieronima Feichta, „Polski Rocznik Muzykologiczny”, 6 (2007) s. 41-48.

Kałamarz W., Muzyka u misjonarzy. Wkład Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w kulturę muzyczną Polski, Kraków 2009.

Łapeta O., Relacje Karola Szymanowskiego i Eugeniusza Morawskiego w kontekście sporu o Wyższą Szkołę Muzyczną w Warszawie, „Res Facta Nova”, 16 (2015) s. 114-138.

Opublikowane
2021-12-17
Dział
Studia i rozprawy