Znaczenie biografii pedagogicznej w wychowaniu do wartości w opinii studentów pedagogiki

Słowa kluczowe: wychowanie przez biografię, wychowanie do wartości, samowychowanie, biograficzne uczenie się

Abstrakt

Każda biografia pedagogiczna wnosi określone wartości w życie osób, które ją poznają. Refleksja nad biografią pedagogiczną przyczynia się do wykreowania nowego wzoru postępowania w procesie uczenia się z biografii innych. Zamysłem autorek było zwrócenie uwagi na uczenie się z biografii pedagogicznych oraz na wykorzystanie elementów tej biografii w wychowaniu do wartości wśród studentów pedagogiki. Celem artykułu było ukazanie opinii studentów pedagogiki na temat znaczenia/roli biografii pedagogicznej w wychowaniu do wartości. Problemy badawcze dotyczyły m.in.: rozumienia wychowania przez biografię, wskazania znanych biografii pedagogów, ukazania wartości płynących z biografii pedagogicznych oraz wskazania walorów edukacyjnych i wychowawczych biografii. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, przy użyciu techniki ankiety. Badania skierowano do studentów pedagogiki dwóch lubelskich uczelni wyższych. Objęto nimi 120 studentów pedagogiki, których wiek mieścił się w przedziale 22-30 lat.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bardziejewska M., Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków?, w: Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. I. Brzezińska, Gdańsk 2005, s. 345-377.

Biografie i uczenie się, red. E. Dubas, J. Stelmaszczyk, seria: „Biografia i badanie biografii”, t. 4, Łódź 2015.

Bron A., Rozumienie uczenia się w teoriach andragogicznych, „Tereaźniejszość – Człowiek– Edukacja”, 4 (2006) s. 2-24.

Chrost M., Refleksyjność w wychowaniu. Proces poznawania siebie, „Studia Paedagogica Ignatiana”, 20 (2017) nr 2, s. 131-144.

Dubas E., Biograficzność w kontekście całożyciowego uczenia się, w: Biografie i uczenie się, red. E. Dubas, J. Stelmaszczyk, seria: Biografia i badanie biografii, t. 4, Łódź 2015, s. 11–31.

Filipowicz M., Samowychowanie w szkole, „Nauczyciel i Szkoła”, 65 (2018) s. 13-28

Garstka T., Jaroszewska M., Ramy pracy wychowawczej z uczniami, w: Poradnik wychowawcy, uzupełnienie C.1.1., red. M. Pomianowska, Poznań 2000, s. 1–29

Gołek B., O potrzebie samokształcenia i samowychowania młodzieży, „Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych”, 3 (2014) s. 11–22.

Gołek B., Wysocka E., Kwestionariusz Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych i nastawień wobec Świata (KNIIŚ). Podręcznik testu – wersja dla uczniów szkoły gimnazjalnej, Kraków 2011.

Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna, Warszawa 2008.

Jundziłł I., Samowychowanie, w: Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykała, Warszawa 1993, s. 716.

Kargulowa A., Poradnictwo w perspektywie biograficznego uczenia się, „Rocznik Lubelski”, 38 (2012) nr 2, s. 141-156, DOI: .

Karolewicz G., Potrzeba badań nad biografistyką pedagogiczną, Lublin 2002.

Kulpinski F., Pedagogika opiekuńcza. Historia, teoria, terminologia, Olsztyn 2000.

Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M., Słownik pedagogiczny, Warszawa 2009, s. 160.

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Lublin 2005.

Nawroczyński B., O wychowaniu i wychowawcach. 12 szkiców pedagogicznych, Warszawa 1968.

Nittel D., Die Resonanz des lebenslangen Lernens im Erziehungs- und Bildungswesen: Eine vergleichende Untersuchung berufl icher und institutioneller Selbstbeschreibungen, Düsseldorf 2018.

Radlińska H., Pedagogika społeczna, Warszawa 1961.

Rok Janusza Korczaka 2012. Nie ma dzieci – są ludzie, red. B. Smolińska-Theiss, Warszawa 2013.

Siebert H. Lernen und Bildung Erwachsener, Bielefeld 2017.

Skibińska M.E., Mikroświaty kobiet. Relacje autobiograficzne, Warszawa 2006.

Skrzyniarz R., Rodzina Marii Kunowskiej-Porębnej jako środowisko wychowawcze, „Biografistyka Pedagogiczna”, 4 (2019) nr 1, s. 357-371, DOI: 10.36578/BP.2019.04.18.

Skrzyniarz R., Zygmunt Kukulski, Stefan Kunowski i Teresa Kukułowicz, ich rola w rozwoju pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Biografistyka Pedagogiczna”, 3 (2018) nr 1, s. 239-256, DOI: 10.36578/BP.2018.03.17.

Stolarczyk-Szwec H., Cztery ćwiartki biograficznego uczenia się, „Rocznik Andragogiczny”, 22 (2015) s. 119-133.

Szulakiewicz W., Biografistyka w polskiej historiografii edukacyjnej, w: Powiązania rodzinne wśród twórców polskiej teorii i praktyki, red. W. Jamrożek, K. Kabacińska, K. Ratajczak, W. Szulakiewicz, Poznań 2007, s. 9–33.

Szulakiewicz W., Biografistyka i jej miejsce w historiografii edukacyjnej po II wojnie światowej, „Biuletyn Historii Wychowania”, 19/20 (2004) s. 5-14, DOI: 10.14746/bhw.2004.19.20.1.

Szymański M. J., Młodzież wobec wartości, Warszawa 1998.

Uczenie się z biografii innych, red. E. Dubas, W. Świtalski, seria: Biografia i badanie biografii, t. 2, Łódź 2011.

Uczenie się z (własnej) biografii, red. E. Dubas, W. Świtalski, seria: Biografia i badanie biografii, t. 1, Łódź 2010.

Wołk K., Zygmunt Bolesław Kukulski – pedagog, wychowawca i społecznik 1890-1944, Lublin 2019.

Zubrzycka-Maciąg T., Szacunek – wartość zaniechana w pedagogice, w: Wartości w pedagogice. Urzeczywistnianie wartości, red. W. Furmanek, A. Długosz, Rzeszów 2015, s. 115-130.

Zubrzycka-Maciąg T., Wosik-Kawala D., Wychowanie w szkole. Wskazówki dla nauczycieli, Lublin 2012.

Opublikowane
2021-12-07
Dział
Studia i rozprawy