Wstęp

  • Ryszard Skrzyniarz Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Bibliografia

Andrzejkowicz Michał Butowt, „Przegląd Literacki”, 3 (1998) nr 2.

Baranowski B., Gruzińskie zainteresowania Kazimierza Łapczyńskiego, „Acta Uniwersitates Lodziensis. Folia Historia”, 1981.

Chodubski A., Azerbejdżan – Polska. Odsłony kontaktów kulturowych, Toruń 2015.

Chodubski A., Hieronim Stebnicki i jego działalność geodezyjna i kartograficzna na Kaukazie, w: Swoistości cywilizacyjne, kwestie narodowościowe i polonijne, red. A. Chodubski, Toruń 1997.

Chodubski A., Józef Jaśman (1868–1955), „Nauka Polska”, 1989, nr 6.

Chodubski A., Kresy jako specyficzna wartość cywilizacyjna, w: Kultura pogranicza – pogranicze kultur, red. A. Bobryk, Siedlce–Pułtusk 2005.

Chodubski A., O świątyni czcicieli ognia Ateszgiach. Z relacji polskich zesłańców i podróżników, Elbląg 1991.

Chodubski A., O zasługach Aleksandra Makowielskiego dla rozwoju nauki i oświaty w Azerbejdżanie, „Kultura i Edukacja”, 1994, nr 2–3.

Chodubski A., Polacy litewscy na kaukaskim zesłaniu w XIX i na początku XX wieku, w: Litwa. Dzieje, naród, kultura, red. G. Lemanaité, P. Bukowiec, Kraków 1998.

Chodubski A., Polacy na Kaukazie po powstaniu styczniowym, „Przegląd Polsko-Polonijny”, 2012, nr 4, z. 2.

Chodubski A., Polacy w Azerbejdżanie, Toruń 2004.

Chodubski A., Wartości kulturowe pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w warunkach ujawniających się znaków globalizacji świata, w: Wielojęzyczność i wielokulturowość na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim, red. Z. Abramowicz, Białystok 2002.

Chodubski A., Zainteresowania kaukazologiczne Michała Butowta Andrzejkowicza, http://www/b492894500.nazwa.pl/biblioteka.

Hayto L., Łapczyński Kazimierz, w: Polski słownik biograficzny, t. 18, Wrocław 1973, s. 208–209.

Kijas A., Polacy w Rosji od XVII wieku do 1917 rok. Słownik biografIczny, Warszawa–Poznań 2000.

Kośmiński S., Słownik lekarzów polskich, Warszawa 1888.

Łada-Zabłocki T., Poezje, Petersburg 1895.

Reychman J., Podróżnicy polscy na Bliskim Wschodzie w XIX wieku, Warszawa 1972.

Słownik biologów polskich, red. S. Feliksiak, Warszawa 1987.

Truszkowski J., Twórca socjologii roślin, „Wszechświat”, 1969, nr 4.

Zwolski B., Chodźko Józef, w: Polski słownik biograficzny, t. 3, Kraków 1937, s. 385–386.

Dział
Wstęp