Znaczenie świętości polskich męczenników dla dzieła wychowania człowieka

  • Roman Kuligowski Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach
Słowa kluczowe: pedagogika, wychowanie, męczeństwo, sumienie, doskonałość, męczennicy polscy,, Maksymilian Maria Kolbe, Karolina Kózkówna, Sióstry Nazaretanki z Nowogródka

Abstrakt

W pedagogice ważne jest, by wychowawca wskazywał młodemu człowiekowi pewien, możliwie doskonały system wartości, który pozwoli mu rozwijać się duchowo i fizycznie. Wzorem życia opartego na wartościach głoszonych przez Kościół są święci, a szczególnie męczennicy, którzy, oddając życie za wiarę w Boga, osiągnęli szczyty człowieczeństwa.

W procesie wychowania wyjątkowe znaczenie przypisuje się formacji sumienia. W sumieniu dokonuje się niezwykły dialog Boga z człowiekiem. Bóg wzywa człowieka do czynienia dobra i unikania zła.

Przykład polskich męczenników pokazuje, że moc w słabości się doskonali. Chociaż Polski nie było na mapie Europy przez długi czas, Polacy nie spoglądali w przyszłość oczami polityków i sił militarnych, ale bogacili swoją duchowość, rozwijając kulturę i pogłębiając życie religijne.

Doniosłość dziejów ojczystych, zwłaszcza z okresu zaborów i okupacji, ubogacona świadectwem męczenników, jest wyzwaniem dla kolejnych pokoleń. Dużą rolę mają do odegrania pedagodzy, którzy widzą sens w ukazywaniu religijnych i humanistycznych wartości prowadzących ku dojrzałemu człowieczeństwu.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bernardin J., Dar pokoju, Kraków 1999.

Buttiglione R., Myśl Karola Wojtyły, Lublin 1996.

Jan Paweł II, Do intelektualistów europejskich, Rzym, 15 grudnia 1983, Formowanie sumień zadaniem przedstawicieli świata kultury, w: Jan Paweł II, Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, red. M. Radwan, St. Wylężek, T. Gorzkula, Rzym-Lublin 1988, s. 221-227.

Jan Paweł II, Encyklika Veritatis Splendor, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków brw., ss. 453-541.

Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków brw., ss. 697-773.

Jan Paweł II, Homilia Ojca Świętego, w: Pokój tobie, Polsko, ojczyzno moja, Paryż 1985, s. 83-89.

Jan Paweł II, Homilia wygłoszona podczas Mszy św. beatyfikacyjnej, w: VII Pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny, 171-176.

Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. w Sopocie, w: VII Pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny, Olsztyn 1999, s. 22-25;

Jan Paweł II, List apostolski Tertio millennio adveniente, w: Wybór listów Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, Kraków 1997, ss. 167-205.

Jan Paweł II, List do artystów, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/do_artystow_04041999.html.

Jan Paweł II, Nie można usunąć Chrystusa z historii człowieka, w: tenże, Nauczanie papieskie, t. 2, cz. 1, Poznań 1990, s. 598-601.

Jan Paweł II, List apostolski Salvifici doloris, w: Wybór listów Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, Kraków 1997, ss. 39-79.

Jan Paweł II, , Polska potrzebuje dzisiaj ludzi sumienia. Msza święta na wzgórzu "Kaplicówka" w Skoczowie, "L'Osservatore Romano" 16(1995)7, s. 26-28.

Jan Paweł II, Spotkanie z intelektualistami w Coimbrze, Kultura i perspektywy przyszłości świata, w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. 5, cz. 1, Poznań 1993, s. 736-740.

Jan Paweł II, Spotkanie z ludźmi kultury w Rio de Janeiro, 1.VII.1980, W dziele kultury Bóg sprzymierzył się z człowiekiem, w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. 3, cz. 2, Poznań-Warszawa 1986, s. 9-12.

Jan Paweł II, Zwycięstwo przez wiarę i miłość. Oświęcim-Brzezinka, 7 czerwca 1979, w: tenże, Nauczanie papieskie, t. 2, cz. 1, Poznań 1990, s. 683-686.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002.

Konstytucja duszpasterska o Kościele, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, ss. 526-606.

Kuligowski R., Humanizm w myśli Jana Pawła II, Kielce 2004.

List do Diogeneta, https://opusdei.org/pl-pl/article.

Łydka Wł., Męczeństwo, w: Słownik teologiczny, Katowice 1998, s. 286.

Mojek St., Formacja moralna, w: Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania moralnego, red. J. Nagórny i K. Jeżyna, Radom 2005, s. 205-209.

P. Molinari P., I santi e il loro culto, Roma 1962.

Newman J.H., O sumieniu, Bydgoszcz 2002.

Rosik S., Wezwania i wybory moralne. Refleksje teologicznomoralne, Lublin 1992, s. 149-255.

Stróżewski Wł., W kręgu wartości, Kraków 1992.

Tischner J., Etyka solidarności oraz homo sovieticus, Kraków 2005.

Opublikowane
2021-12-15
Dział
Studia i rozprawy