Symbolizm społeczny w biografii Jana Pawła II

Słowa kluczowe: symbol, symbolizm społeczny, Jan Paweł II

Abstrakt

Symbolem może być rzecz, gest, wyraz twarzy, mniej lub bardziej złożone działanie człowieka, symbolem może być historia jednostki czy grupy, może nim być człowiek, postać. Szczególnego znaczenia nabiera, symbolizm społeczny w działaniach zbiorowych. Artykuł   zawiera wybrane formy symbolizmu z pontyfikatu Jana Pawłą II.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

[Trzydzieści] 30 lat temu Jan Paweł II spotkał się z człowiekiem, który chciał pozbawić go zabić, polskieradio.pl, https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1009964,30-lat-temu-Jan-Pawel-II-spotkal-sie-z-czlowiekiem-ktory-chcial-pozbawic-go-zycia, dostęp: 14 .01. 2021.

Aquino C., Jan Paweł II Pielgrzym Ewangelii, przeł. F. Gołębiewski, Częstochowa 1989.

Balon M., Święty Jan Paweł II. Biografia. 40 rocznica pontyfikatu, Kraków 2019.

Bartmiński J., Pocałunek ziemi. Semantyka gestu, w: tegoż, Stereotypy mieszkają w języku: studia etnolingwistyczne, Lublin 2009, s. 149–156.

Berger P.L., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, przeł. J. Niżnik, Warszawa 1983.

Bordieu P., Social Space and Symbolic Power, „Sociological Theory”, 7 (1989) nr 1, s. 14-25, DOI: 10.2307/202060.

Cassier E., The Myth of the State, New Haven 1946.

Eliade M., Obrazy i symbole. Szkice o symbolizmie magiczno-religijnym, przeł. M.P. Rodakowie, Warszawa 1998.

Elias N., The symbol Theory, London 1991.

Gajda J., Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, cz. 1, Toruń 2003.

Giddens A., Socjologia, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2007.

Habermas J., The Liberating Power of Symbols, Philosophical Essays, Cambridge, Mass. 2001.

Hałas E., Symbole i społeczeństwo. Szkice z socjologii interpretacyjnej, Warszawa 2007.

Jan Paweł II, Dar i tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich, Kraków 2005.

Jan Paweł II, Przemówienie w kościele św. Karola Boromeusza na Gorée, Senegal, 22 lutego 1992 r., https://jp2online.pl/en/publication/pielgrzymka-jana-pawla-ii-do-afryki:-senegalu-gambii-gwinei-1992-r-;UHVibGljYXRpb246OTY= dostęp: 15.01. 2021.

Jan Paweł II, Przemówienie w kościele św. Karola Boromeusza na Gorée, Senegal, 22 lutego 1992 r.

Konecki K.T., Chomczyński P., Słownik socjologii jakościowej, Warszawa 2012.

Langcr S.K., Nowy sens filozofii: rozważania o symbolach myśli, obrzędu i sztuki, przeł. A.H. Bogucka, Warszawa 1976.

Leach E., Kultura i komunikowanie, Warszawa 2010.

Mari A., Był blisko trędowatych, przeł. ks. M. Frukacz, „Niedziela Ogólnopolska”, 2020, nr 38, s. 13, https://www.niedziela.pl/artykul/149935/nd/Byl-blisko-tredowatych, dostęp: 10.01.2021.

Masłowska E., Fantomy pamięci. Pamięć semantyczna pocałunku, w: Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej, red. J. Adamowski, M. Wójcicka, seria: Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana, t. 6, Lublin 2012, s. 129-141.

Mickiewicz A., Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie, Warszawa 1987.

Nowa encyklopedia powszechna, t. 6, Warszawa 1997.

Pranger R. J., Action, Symbolism and Order. The Existential Dimension of Politics in Modern Citizenship, Vanderbit University Press, Nashville, Tenn. 1968.

Riccardi R., Jan Paweł II. Biografia. Kraków 2014.

Russocki S., Kuczyński S. K, Willaume J., Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej, „Gospodarka i Administracja Terenowa”, 7-8 (1966) s. 7-8.

Salomon A., Symbols and Images in the Constitution of Society, w: Symbols and Society, red. L. Bryson, L. Finkelstein, H. Hoagland, R. M. MacIver, New York 1965 (1966), s. 103-133.

Sapir E., Symbolism, w: Encyclopedia of Social Sciences, red. E.R. Seligman, A. Johnson, New York 1934, t. 14, s. 492–495.

Schutz A., Collected Papers, t. 1: The Problem of Social Reality, The Hague 1962.

Strauss A.L., Continual Permutations of Action, New York 1993.

Szewczyk W., Pocałunek i pozdrowienie w polskiej tradycji rodzinnej, „Studia nad Rodziną”, 15 (2011) nr 1-2 (28-29), s. 281-290.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2003.

Trochu F., Proboszcz z Ars: święty Jan Maria Vianney 1786-1859, przeł. P. Mańkowski, Kraków 2009.

Tuner J.H., Sociologia. Koncepcje i ich zastosowanie, przeł. E. Różalska, Poznań 1998.

Walancik M, Sarzała D., Zjawisko handlu ludźmi do pracy przymusowej w Polsce jako problem społeczny, w: (Nie)bezpieczny wspólny świat. Wymiar zagrożeń i profilaktyki, red. M. Walancik, Dąbrowa Górnicza 2018, s. 13-28.

Walancik M., Niewiara A., Międzykulturowość z perspektywy Pontyfikatu Jana Pawła II, w: Religia i edukacja międzykulturowa, red. T. Lewowickiego, A. Różańska, U. Klajmon-Lech, Toruń 2012, s. 124–158.

Wallis A., Definicja miasta. Symbole 1967, w: Socjologia miasta. Wybór tekstów, red. M. Malikowski, S. Solecki, Rzeszów 2001.

Wallis A., Socjologia wielkiego miasta, Warszawa 1967.

Weigel G., Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, przeł. M. Tarnowska, Kraków 2000.

Whitehead A., Symbolism. Its Meaning and Effect, New York 1985.

Wybór na papieża Jana Pawła II, w: Historia powszechna:, wikibooks, https://pl.wikibooks.org/wiki/Historia_powszechna/Wyb%C3%B3r_na_papie%C5%BCa_Jana_Paw%C5%82a_II#Przem%C3%B3wienie, dostep:10.01.2021.

Żeromski S., Przedwiośnie, Warszawa 1970.

Opublikowane
2021-12-15
Dział
Studia i rozprawy