Rekonstrukcja i reinterpretacja koncepcji pedagogicznych głównych przedstawicieli pedagogiki katolickiej

Recenzja książki Janiny Kostkiewicz pod tytułem Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918-1939

Słowa kluczowe: Janina Kostkiewicz, Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Archiwum Diecezjalne w Tarnowie, Akta Personalne, Ks. Gadowski Walenty, sygn. PG VI/1, PG VI/2.

Bagrowicz J., W służbie rozwoju teorii i historii pedagogiki katolickiej w Polsce. Profesor Janiny Kostkiewicz poszukiwania i dokonania, „Studia Włocławskie” 16 (2014), s. 47-59.

Kostkiewicz J., Kategoria mitu w narracji Konstantego Michalskiego CM (1879–1947) o dziejach Europy pierwszej połowy XX wieku. Konteksty biograficzne i wychowawcze, „Biografistyka Pedagogiczna”, 4 (2019) nr 1, s. 113-130, , DOI: 10.36578/BP.2019.04.16.

Kostkiewicz J., Pedagogia klarysek starosądeckich [Zakonu Świętej Klary], w: Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, t. 3, red. J. Kostkiewicz, Kraków 2015, s. 41-53.

Marek Z., Walulik A., Pedagogika katolicka w perspektywie pedagogiki transcendentnej, „Horyzonty Wychowania”, 16 (2017) s. 125-141, DOI: 10.17399/HW.2017.163808.

Niedojadło A., Wychowanie narodowe i państwowe w szkołach powszechnych Okręgu Szkolnego Krakowskiego w latach 1918-1939, Lublin-Tarnów 2013.

Olbrycht K., Współczesne obszary pedagogiki chrześcijańskiej, „Paedagogia Christiana”, 31 (2013) nr 1, s. 121-135 DOI: 10.12775/PCh.2013.007.

Pedagogika chrześcijańska. Tradycja, współczesność, nowe wyzwania, red. J. Michalski, A. Zakrzewska, Toruń 2010.

Rynio A., Aktualność myśli pedagogicznej o. Jacka Woronieckiego, „Roczniki Pedagogiczne”, 12 (2020), z. 1, s. 151-165, DOI: 10.18290/rped20121-11.

Sakowicz E., W służbie wychowania. Ks. Wincentego Granata „wizja” pedagogii życia i pedagogiki katolickiej, „Roczniki Pedagogiczne”, 11 (2019) z. 1, s. 73-85, DOI 10.18290/rped.2019.11.1-6.

Wolicki, M., Wychowanie katolickie a wychowanie chrześcijańskie, „Pedagogika Katolicka”, 2 (2008) s. 99–105.

Woroniecki J., Program pedagogiki katolickiej, „Ateneum Kapłańskie”, 47 (1947) s. 3-28.

Zimny J., Założenia pedagogiki katolickiej jako nowa forma propozycji edukacyjnej, „Pedagogika Katolicka”, 1 (2009) s. 98-113.

Opublikowane
2021-12-19
Dział
Artykuły recenzyjne, recenzje, noty o książkach