Jak mówić o patriotyzmie czasu wojny?

Możliwości doboru tekstów na poziomie licealnym

  • Maria Ciostek Zakład Literatury Romantyzmu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Słowa kluczowe: II wojna światowa, podstawa programowa, lektury, Tadeusz Borowski, Gustaw Herling-Gruziński, Karolina Lanckorońska

Abstrakt

Druga wojna światowa jest jednym z najtrudniejszych tematów poruszanych w nauczaniu szkolnym. Literatura dotycząca tego okresu przedstawia czytelnikom skrajnie różne postawy ludzi wobec zagrożenia i zła, które niesie ze sobą wojna. Program liceum zostawia nauczycielom pewną dowolność doboru lektur, a co za tym idzie – dowolność przedstawienia problemu postaw patriotycznych i dyskusji na temat moralności w czasach wojennych.
Przedmiotem artykułu będzie analiza tekstów sugerowanych przez szkolną listę lektur (twórczości Tadeusza Borowskiego, Zofi i Nałkowskiej, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego) i utworów spoza kanonu (np. tekstów Karoliny Lanckorońskiej). Zestawienie tych dzieł ma na celu przedstawienie możliwości poszerzenia podstawowej literatury na temat drugiej wojny światowej o utwory, które w istotny sposób odnoszą się do problemu patriotyzmu w czasie wojny, oraz wskazanie sposobu podjęcia z uczniami dyskusji na ten temat.

Downloads

Download data is not yet available.
Dział
Studia i rozprawy